Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού 24μηνης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

15-06-2018 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Γαλάτσι, 13-6-2018
ριθ. Πρωτ.: 1438ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ24μηνης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 50.000 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το Νομό Αττικής (το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (άρθρο 63 Ν. 4257/2014)), για την υπογραφή σύμβασης 24μηνης διάρκειας για την προμήθεια τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων λίτρων (34.600 .).
Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης καθορίζονται από την υπ’ αριθ. (ειδικότερα, ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, η σελίδα 5 της Μελέτης)
Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης ανέρχεται στο ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) (25.000 € για κάθε χρόνο), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Μετά την παρέλευση της κατα­ληκ­τι­κής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. .
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή της, η δε τροφοδοσία των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου θα γίνεται τμηματικά από το πρατήριο του αναδόχου, το οποίο
Ο μειοδότης οφείλει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της κατακυρωθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ισχύος τουλάχιστον είκοσι έξι (26) μηνών από την υπογραφής της.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr