ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018»

10-05-2018 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Γαλάτσι, 09.05.2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

Αριθ. Πρωτ.: 11808

 

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Δημουλέας

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2102143315, 2102143370

 

e-mail: promithies@galatsi.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2018»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.) 69.300 €

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την υλοποίηση προγράμματος φιλοξενίας παιδιών οικογενειών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που κατοικούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου σε κατασκηνώσεις εντός του Νομού Αττικής (CPV: 55243000-5).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν όλους τους όρους της διακή­ρυξης και των τευχών αυτής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά τους μέχρι την 25η Μαΐου 2018 (25-5-2018), ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατά­στη­μα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους).

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν θα γίνει αποδεκτή κα­μία προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει αμέσως μετά την καταληκτική ώρα του διαγωνισμού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου από την αρμόδια Επιτροπή και για τον σκοπό αυτό, όσοι καταθέσουν προσφορά, μπορούν να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα και την αξιολό­γηση αυτών.

Κριτήριο ανάθεσης  της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι η χαμη­λό­τερη τιμή προσφοράς σε κάθε ομάδα του Διαγωνισμού.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, έξοδα δημοσίευσης και οι κρατήσεις βαρύ­νουν τους τελικούς μειοδότες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνο: 2102143315) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.galatsi.gr.

 

                                                                                         

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                              ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr