Περίληψη διακήρυξης ανάδειξης αναδόχου τριετούς σύμβασης για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων (ΟΚΤΖ)

22-06-2018 Ενημέρωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)

Ταχ. Κώδικας: 11146

Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας

Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70

Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr

 

Γαλάτσι, 21-6-2018

Αριθ. Πρωτ.: 14964

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΟΤΚΖ))

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) ΑΝΑ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Γαλατσίου. Ο αριθμός τους ορίζεται στα εκατό (100) οχήματα ανά έτος. Ο αριθμός αυτός, κατά τη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα που θα υπάρξουν (π.χ. κάποια να αποσυρθούν από τους ιδιοκτήτες τους ή να προστεθούν και άλλα), με μικρές πάντα αποκλίσεις (+/- 10%) σε σχέση με τον αρχικά ορισθέντα, η δε συμ­βαλλόμενη εταιρεία (μέλος της Ε.Δ.Ο.Ε.) οφείλει να τα απομακρύνει ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία από το Π.Δ. 116/2004.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την του μηνός Ιουλίου 2018 (4-7-2018), ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου Γαλατσίου, στην οδό Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, ενώπιον της ορισθείσης επιτροπής. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Γαλατσίου, έως τις 3 Ιουλίου 2018 (3-7-2018), ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) ανά όχημα, για φορτηγά μέχρι 3.500 kg και ΙΧ αυτοκίνητα.

Μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ύψους τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 €), όπως ορίζει η προκήρυξη. Η ισχύς της εγγυητικής συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον έως τις 31 Ιουλίου 2018 (31.07.2018). Ο τελικός πλειοδότης, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το 10% του γινομένου της τελικής – πλειοδοτικής προσφοράς (10% × Τιμή προσφοράς ανά όχημα × 300 οχήματα), για την εξασφά­λι­ση της τήρησης όλων των όρων αυτής. Η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι τουλάχιστον έως τις 31 Αυγούστου 2021 (31.08.2021).

Η διάρκεια της συμβατικής σχέσης με τον πλειοδότη της δημοπρασίας ορίζεται σε τρία έτη (3) από την υπογραφή της.

Ολόκληρο το τεύχος της δημοπρασίας θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gov.gr). Η παρούσα περίληψη θα δημοσιευτεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σε μία τοπική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα δημοπρασιών των Αθηνών.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα δίνονται στα γραφεία του Δήμου Γαλατσίου από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και στο τηλέφωνο: 2132055315.

Ο Δήμαρχος

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr