ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ “Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασίες για την συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου έτους 2011”

14-06-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 

 Γαλάτσι, 31-5-2011

Αρ. Πρωτ.
21271

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση :

Ιπποκράτους 4 & Αρχιμήδους

Ταχ. Κώδ. :

111. 46

Πληροφορίες :

ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τηλέφωνο :

210 2143 370
F.A.X. :

210 2143 315

Θ Ε Μ Α :
            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

΄΄Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασίες για την συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων

του Δήμου έτους 2011΄΄

Ο Δήµαρχος Γαλατσίου Τσίρος Κυριάκος, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς (ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επι τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών & την ελεύθερη συμπλήρωση εργασιών επισκευής)       Ενδεικτικού προϋπολογισμού   478.000,00€  σύµφωνα µε τις διατάξεις των:

Ø    Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»

Ø    Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Ø    Ν. 2286/95/τ.Α’/19 – «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων»

Ø    Το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του έτους 2007, στο οποίο περιλαμβάνεται η προμήθεια  «προμήθεια ανταλλακτικών & εργασίες για την συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2011» για τις ανάγκες του Δήμου.

Ø Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/20-3-75 & την τροπ/κή της 4993/745/24-4-75 «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν.Δ/τος 2396/53»

Ø Απόφ. 11389/93/τ. Β’/185 – (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Ø Ν. 2286/95/τ.Α’/19 – «Περί Προμηθειών του Δημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων»

Ø N.2307/Α’/113/1995 – Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

Ø του Π.Δ. 370/95/τ. Α’/119 – και του Π.Δ. 105/2000/τ. Α’/100 – τα οποία προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα.

Ø Ν.2503/1997/τ.Α’/107 – Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α.

Ø Ν.2539/97/τΑ’/244 – Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ø Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»

Ø Ο Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης
Ø Ο Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

Ø Hμε αριθ. 91/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της Μελέτης και των όρων διακήρυξης.

 

για την ανακήρυξη µειοδοτών για την «προμήθεια ανταλλακτικών & εργασίες για την συντήρηση – επισκευή σε εξωτερικά συνεργεία οχημάτων –  μηχανημάτων έργου του Δήμου έτους 2011».

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις  29-7-2011 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30. έως 11:00 π.µ. µε την λήξη παράδοσης προσφορών στο Δηµοτικό Κατάστημα, Ιπποκράτους 4 & Αρχιμήδους – Γαλάτσι, ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν το ανάλογο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Οι προσφορές θα κατατεθούν όπως προβλέπουν η διακήρυξη του διαγωνισμού και η αντίστοιχη µελέτη σε δύο (2) αντίτυπα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στα 478.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. , θα χρηματοδοτηθεί δε από πιστώσεις του οικονομικού έτους 2011 του Δήµου.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισµό ορίζεται στο 5% επί της συνολικής ανά κατηγορία προϋπολογισθείσας δαπάνης ( με τον Φ.Π.Α. ), όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αντίστοιχης μελέτης, των υπηρεσιών και ειδών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Όλα τα τεύχη του διαγωνισμού βρίσκονται στα γραφεία του Δήµου, Τµήµα Προμηθειών, Ιπποκράτους 4 & Αρχιμήδους – Γαλάτσι 111 46, αρµόδιος υπάλληλος ο κ. Ατλιδάκης Παύλος τηλ. 210 2143 370 – FAX 210 2143 315 & ώρες 9:00 ως 13:00 π.μ.

ΓΑΛΑΤΣΙ   31 / 5  / 2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                           ΚΥΡΙΑΚΟΣ   A. TΣΙΡΟΣ

Κοινοποίηση :

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 83)

3. ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής (Λ. Κατεχάκη 56 115 25)

4. Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71)

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr