Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Γαλατσίου

28-07-2022 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 20226 Ημ/νία Πρωτ.: 27/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Ανάθεσης Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Γαλατσίου

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.520 € (με Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες ηλεκτρονικές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων & κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Γαλατσίου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 τ. Α ́/08.08.2016), με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α ́/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»».

Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών ορίζεται η 29η Αυγούστου 2022 (29.08.2022 και ώρα 17:00 μ.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της δαπάνης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα ευρώ (960 €).

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύεται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.promitheus.gov.gr.

Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, της Μελέτης και του ΕΕΕΣ θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η Μελέτη και το ΕΕΕΣ διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη ηλεκτρονική διεύθυνση www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) (για τη διαδικασία του Διαγωνισμού) στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης (Τηλέφωνο 213 2055315) & β) (για τις Τεχνικές Προδιαγραφές) στο Τμήμα Δόμησης, Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τηλέφωνο 213 2055413) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr