Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων – Προμήθεια και εγκατάσταση λυομένου στεγάστρου τεχνολογίας αεροπνευματικών πλαισίων στη μικρή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) στο κολυμβητήριο του Δήμου Γαλατσίου στο Άλσος Βεΐκου»

06-10-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 148 Ημ/νία Πρωτ.: 5/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων – Προμήθεια και εγκατάσταση λυομένου στεγάστρου τεχνολογίας αεροπνευματικών πλαισίων στη μικρή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) στο κολυμβητήριο του Δήμου Γαλατσίου στο Άλσος Βεΐκου»

Ο Πρόεδρος της ΔΑΓ Α.Μ.Ε., διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων – Προμήθεια και εγκατάσταση λυομένου στεγάστρου τεχνολογίας αεροπνευματικών πλαισίων στη μικρή κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα) στο κολυμβητήριο του Δήμου Γαλατσίου στο Άλσος Βεΐκου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 131.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί βάσει του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο διακήρυξης από το Δ.Σ. της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. (σχετ. η 146/2021 ΑΔΣ με ΑΔΑ: 6ΜΚΜΟΞΘ3-ΘΩ4) ως κάτωθι:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ

ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ /ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 05.10.2021 Έως 14.10.2021 06.10.2021

Ώρα 10:00

20.10.2021

Ώρα 20:00

21.10.2021

Ώρα 11:00

(1) Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων του Δήμου Γαλατσίου, με διακριτικό τίτλο και εφεξής ΔΑΓ Α.Μ.Ε. ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
(2) Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΑΓ Α.Μ.Ε. ΑΡΜΑΕ: 69122/01/Β/09/474. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 62.07.01.0025 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.
(3) Πρόσβαση στα έγγραφα – Στοιχεία Επικοινωνίας
α. Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
β. Οι προσφορές και κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
γ. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: https://www.galatsi.gov.gr/
(4) Εγγυήσεις: – Για την έγκυρη συμμετοχή στη διενέργεια του διαγωνισμού κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καθορίζεται βάσει της περ. α παρ. 1 του άρθρου 72 ν. 4412/2016 και καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 2.112,90€ (δύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά). Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.
– Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι στο ποσό των 4.225,81€ (τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά) και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.
– Η εγγύηση καλής λειτουργίας της προμήθειας των υλικών θα είναι τουλάχιστον οκτώ έτη για το σύνολο της εγκατάστασης και οκτώ έτη για την μεμβράνη και ορίζεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 4.225,81€ (τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά).
(5) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα κατέχουν την άδεια για άσκηση δραστηριότητας συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, και τηρούν τις προϋποθέσεις των εγκεκριμένων όρων διακήρυξης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών, εναλλακτικών προσφορών και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
(6) Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (3) τριών μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
(7) Προδικαστική Προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
(8) Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης καταχωρίζεται στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr/, στον ελληνικό τύπο και στο portal του Δήμου Γαλατσίου https://www.galatsi.gov.gr/category/prokirikseis/ 

Ο Πρόεδρος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ_ΚΑΙ_ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_ΛΥΟΜΕΝΟΥ_ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

139-2021 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΕΕΣ_pdf

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_pdf

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr