Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών περισυλλογής – περίθαλψης αδέσποτων ζώων

27-12-2022 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 34923 Ημ/νία Πρωτ.: 27/12/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ανάθεσης των υπηρεσιών Περισυλλογής – Περίθαλψης αδέσποτων ζώων

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 46.290,26 €

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για κάθε ομάδα του παρόντος διαγωνισμού, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Διακήρυξης και της συνημμένης σ’ αυτήν Μελέτης, για την ανάθεση παροχής των υπηρεσιών περισυλλογής αδέσποτων ζώων, στείρωσης, θεραπείας τους, παρακολούθησης της συμπεριφοράς τους (π.χ. επιθετικά) καθώς και διαχείρισης εκτάκτων περιστατικών.

Ο διαγωνισμός διακρίνεται στις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες:

Ομάδα Α: ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ομάδα Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ομάδα Γ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Ομάδα Δ: ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για όλες τις ομάδες (Α έως Δ) είτε για μία ή περισσότερες από αυτές αλλά για το σύνολο των ζητούμενων από την κάθε ομάδα υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (57.399,92 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, η οποία θα εκφραστεί στα έντυπα της οικονομικής προσφοράς ως ενιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη συνολική ενδεικτική δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) της κάθε ομάδας παρεχόμενων υπηρεσιών του Διαγω­νισμού και για το σύνολο των ζητούμενων από την κάθε ομάδα υπηρεσιών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147, τεύχος Α΄/08.08.2016) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος (Α/Α Συστ. 180084).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς σε ηλεκτρονικούς φακέλους (υποφάκελοι Δικαιολογητικά / Τεχνική Προσφορά & Οικονομική Προσφορά), στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2023 (16.01.2023) και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και στην υπ’ αριθ. 64233/08.06.2021 (Β΄ 2453/09.06.2021) «Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστή­μα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».

Μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν να καταθέσουν κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, με τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή (ιδιαίτερα η εγγυητική επιστολή συμ­μετοχής, εφόσον αυτή δεν είναι ηλεκτρονική). Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου-ταχυμετα­φορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., της κάθε ομάδας του Διαγωνισμού στην οποία συμμετέχει κάθε υποψήφιος.

Ειδικότερα:

α) ποσό εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (925,81 €), αν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ομάδων (Α – Δ) του παρόντος διαγωνισμού,

β) ποσό τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (486,58 €), αν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά μόνο για την ομάδα Α του παρόντος διαγωνισμού,

γ) ποσό τριάντα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (35,86 €), αν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά μόνο για την ομάδα Β του παρόντος διαγωνισμού,

δ) ποσό τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (352,58 €), αν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά μόνο για την ομάδα Γ του παρόντος διαγωνισμού &

ε) ποσό πενήντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (50,79 €), αν ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά μόνο για την ομάδα Δ του παρόντος διαγωνισμού.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα και λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν αναλογικά τον τελικό μειοδότη της κάθε σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα πιστοποιημένα στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέλη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού στις 19 Ιανουαρίου 2023 (19.01.2023), ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ο μειοδότης της σύμβασης είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατά την υπογραφή της εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) της προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., της κάθε ομάδας του Διαγωνισμού στην οποία μειοδότησε.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  1. για τους όρους της Διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα 2132055315, 2132055370), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  2. για θέματα που αφορούν την υπ’αριθ.22Υ/2022 Μελέτη στο Τμήμα Υγείας & Υγιεινής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του Δήμου, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα 2102222011), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης και η παρούσα Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθούν στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, η Μελέτη, τα Έντυπα Οικονομικών Προσφορών και το πρότυπο του Ε.Ε.Ε.Σ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.galatsi.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

22Υ- ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 2022-2023

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr