Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την 24μηνη ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου

23-10-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 29534 Ημ/νία Πρωτ.: 22/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΓΙΑ ΤΗ 24ΜΗΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΤΩΝ 2020 – 2021

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 190.000 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου Γεώργιος Μαρκόπουλος προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την ασφάλιση του συνόλου των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2307/1995, Ν. 2539/1997, Ν. 3463/2006, Ν. 3548/2007, Ν. 3801/2009, Ν. 3852/2010, Ν. 3886/2010, Ν. 3979/2011, Ν. 4111/2013, Ν. 4155/2013, Ν. 4412/2016, Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013, όπως αυτές τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου για τη εικοσιτετράμηνη (24μηνη) ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου για τα έτη 2020-2021.

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με:

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στα 190.000,00 € και θα βαρύνει τους Προϋπολογισμούς του Δήμου των Οικονομικών Ετών 2020 – 2021 και πιο συγκεκριμένα τους Κ.Α. 10.6253.0001 (Επιβατικά, δίκυκλα, πούλμαν) με 25.000,00 € & 20.6253.0001 (Αυτοκίνητα καθαριότητας, τρίκυκλα, Μηχανήματα Έργων) με 70.000,00 € για κάθε ένα από τα επόμενα δύο έτη (2020 – 2021).

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (α) του Ν. 4412/2016, στο δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι ποσού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00 €), ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι, Τ.Κ. 111 46). Όλα τα τεύχη της Διακήρυξης (Διακήρυξη & Μελέτη) θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων & του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): www.eprocurement.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΥΔ_ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_,ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2020-21_signed

 

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr