Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού εξοπλισμού

22-07-2022 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 19697 Ημ/νία Πρωτ.: 21/7/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.) 57.570 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια Η/Υ, λογισμικών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ (57.570 €) (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.), που συμφωνούν με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο διαγωνισμός διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις (3) ομάδες ειδών:

ΟΜΑΔΑ 1η: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.

ΟΜΑΔΑ 2η: Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (αποθηκευτικά μέσα κλπ.).

ΟΜΑΔΑ 3η: Λογισμικά.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες από τις παραπάνω ομάδες, οφείλουν όμως, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας της κάθε ομάδας, ήτοι για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των ειδών της κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 29.08.2022 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29.05.2013) και την υπ’αριθ.64233/08.06.2021.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 01.09.2022 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Όταν η προσφορά αφορά το σύνολο του διαγωνισμού (και τις τρεις ΟΜΑΔΕΣ), συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.151,40 €) και θα ισχύει τουλάχιστον έως τις 31.12.2022. Άλλως και σε περίπτωση που η προσφορά αναφέρεται σε μία ή δύο από τις ομάδες του διαγωνισμού, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπολογίζεται στο δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α., της/των ομάδων της προσφοράς.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσιεύσεις και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη της προμήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τους όρους της Διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Τηλέφωνο, 213 2055315) και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (Τηλέφωνο 213 2055415). Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της Μελέτης, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυ­ακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ 2022

ΕΕΕΣ_ΗΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr