Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας κάδων απορριμμάτων 660 & 1100lt

06-04-2022 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 8784 Ημ/νία Πρωτ.: 5/4/2022 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 660 & 1100 lt

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.) 60.000 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια τριακοσίων δεκαπέντε (315) τεμαχίων πλαστικών κυλιόμενων κάδων απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής χωρητικότητας 660 & 1100 lt με ποδομοχλό, που συμφωνούν με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, ήτοι για το σύνολο των ποσοτήτων και των δύο μεγεθών κάδων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 03.05.2022 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29.05.2013) και την υπ’αριθ.64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06. 2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 09.05.2022 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200 €) και θα ισχύει τουλάχιστον έως την 03.12.2022.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη της προμήθειας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για τους όρους της Διακήρυξης στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης (Τηλέφωνο 213 2055315) και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές στο Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Τηλέφωνο 213 2055337, Τζανετάκη Παναγιώτα). Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της Μελέτης, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυ­ακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΚΗΜΔΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr