Περίληψη Διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Υγρών Καυσίμων & Λιπαντικών

29-07-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 15525 Ημ/νία Πρωτ.: 24/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩN & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»

ΕΤΩΝ 2020 – 2022

Αριθ. Προκήρυξης: 15522/24-7-2020

Ημερομηνία αποστολής

στο Τεύχος Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

την 27-7-2020 με ID 20-368344-001

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 628.325,32 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο­ρές και κριτήριο αξιολόγησης ανά περίπτωση τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια χονδρική τιμή πώλησης (για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης & Κίνησης) και τη μέση ημερήσια λιανική τιμή πώλησης (για την προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης) του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, ή τη χαμηλότερη τιμή, όσον αφορά τα λιπαντικά, για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Προκήρυξης και των συνημμένων σ’ αυτήν μελετών, για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου & των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»», «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» & «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ετών 2020 – 2022».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147, τεύχος Α΄/08.08. 2016) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις 03.08.2020 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι τις 31.08.2020 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 04.09.2020 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (628.325,32 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι δέκα χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (10.134,28 €). Όταν η προσφορά αφορά μέρος (ομάδα/ες ή υποομάδα/ες) των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή η εγγύηση, αν καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. του μέρους των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται και που αντιστοιχούν στο σύνολο των ειδών της ομάδας ή/και υποομάδας.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα και λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα: 2102143315, 2102143370) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων: www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.galatsi.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr