Περίληψη Διακήρυξης Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για προμήθεια απορριμματοφόρων & λοιπών οχημάτων αποκομιδής…

30-09-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 20754 Ημ/νία Πρωτ.: 28/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 670.840 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό (υπ’αριθμ.20675/28.09.2020 Διακήρυξη και συστημικοί αριθμοί ΕΣΗΔΗΣ 99973 & 99974) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ήτοι τριών (3) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 (Ομάδα 1) και ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (Ομάδα 2)) που συμφωνούν με τους όρους των Τευχών της Διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για τις δύο ομάδες του Διαγωνισμού ή για μία από αυτές, αλλά για το σύνολο των απορριμματοφόρων της κάθε ομάδας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr). Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 06.11.2020 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29.05.2013) και το άρθρο 15 της με αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 12.11.2020 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξακοσίων εβδομήντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (670.840 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Όταν η προσφορά αφορά μόνο μία ομάδα των προς προμήθεια, η εγγύηση συμμετοχής γίνεται δεκτή εφόσον καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας των προς προμήθεια απορριμματοφόρων που προσφέρονται.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη της κάθε ομάδας οχημάτων – μηχανημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή όλων των τευχών της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 1ος Όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370 για θέματα που αφορούν τη Διακήρυξη – 2ος Όροφος (Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 2143337, 2102143401 για θέματα που αφορούν τη Μελέτη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της υπ’αριθ.10/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ_ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr