Περίληψη διακήρυξης διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών

18-09-2017 Ενημέρωση

Γαλάτσι, 13.09.2017
Αριθ. Πρωτ.: 31161
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΧΟΡΗΓΗΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩN & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
«ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
«ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
«ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
ΕΤΩΝ 2017 – 2019
Αριθ. Προκήρυξης: 31160/13.09.2017
Ημερομηνία αποστολής
στο Τεύχος Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
την 13-9-2017 με ID 2017 – 126054
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 718.538,34 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο­ρές και κριτήριο αξιολόγησης ανά περίπτωση τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια χονδρική τιμή πώλησης (για την προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης & Κίνησης) και τη μέση ημερήσια λιανική τιμή πώλησης (για την προμήθεια Αμόλυβδης Βενζίνης) του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτές προκύπτουν από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όσον αφορά τα υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, ή τη χαμηλότερη τιμή, όσον αφορά τα λιπαντικά, για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Προκήρυξης και των συνημμένων σ’ αυτήν μελετών, για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου & των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» & Ν.Π.Δ.Δ. «ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΒΕΝΖΙΝΗΣ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ετών 2017 – 2019».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147, τεύχος Α΄/08.08. 2016) με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις 18/09/2017 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι τις 16/10/2017 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 20/10/2017 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι επτακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (718.538,34), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (24%).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ένδεκα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (11.589,33 €). Όταν η προσφορά αφορά μέρος (ομάδα/ες ή υποομάδα/ες) των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή η εγγύηση, αν καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. του μέρους των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται και που αντιστοιχούν στο σύνολο των ειδών της ομάδας ή/και υποομάδας.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα και λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα: 2102143315, 2102143370) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων: www.eprocurement.gov.gr και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου: www.www.galatsi.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr