Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση των Κ.Ε.Π.

03-12-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 27197 Ημ/νία Πρωτ.: 3/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ 1ου   & 2ου ΠΑΡ/ΤΟΣ Κ.Ε.Π.  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Διακήρυξη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Κ.Ε.Π.

Διακήρυξη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Κ.Ε.Π.  Παρ/τος

ΑΔΑ: Ω6ΨΝΩ9Λ-ΗΙ1

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

Προκηρύσσει μειοδοτική , φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για την μίσθωση ακινήτων, εμβαδού από 180τ.μ. έως 220τ.μ.  για την στέγαση του 1ου Κ.Ε.Π. Γαλατσίου  & εμβαδού από 50τ.μ. έως 100τ.μ. του 2ου Κ.Ε.Π. Παρ/τος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 7/12/2020 έως 26/12/2020 σύμφωνα με τους όρους των υπ. αριθ. 26344/2020 (ΑΔΑ 6ΤΟ6Ω9Λ-ΧΙΑ) και υπ. αριθ. 26345/2020 (ΑΔΑ Ψ6ΧΦΩ9Λ-ΛΚ7) διακηρύξεων, αντίστοιχα.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος υποβάλλονται σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Γαλατσίου ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με σφραγίδα ταχυδρομείου εμπρόθεσμη.

Στη συνέχεια οι προσφορές παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως εντός δέκα  (10) ημερών από της λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι λόγοι αποκλεισμού τινός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των διακηρύξεων :

α/                Τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Γαλατσίου , στο τηλέφωνο 213. 2055. 301 – 436.

β/                Στην ιστοσελίδα του Δήμου www.galatsi.gov.gr

γ/                Στο πρόγραμμα Διαύγεια.

Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr