Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

05-11-2014 Ενημέρωση
 ΑΔΑ: Ω26ΖΩ9Λ-ΜΑΝ
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΑΛΑΤΣΙ     22 / 10 / 2014
        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:   43117
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
            1) Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :«Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων» – Αριθμός Μελέτης: 06/2014, με προϋπολογισμό 28.000,00 €.
 
2) Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών  Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 22.407,19 € (δαπάνη εργασιών , ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
3) Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β
            4) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι : επί μέρους ποσοστά έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου μελέτης– άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 και 6 του Ν 3669/08.
5)Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί :
Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών.
Β)Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ) του Παγκόσμιου Εμπορίου ( Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π
  
Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω Β΄ κράτη εφόσον αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια ( ποιοτικά και ποσοτικά με το δημοπρατούμενο
Δ)Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ν. 3669/08 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία ) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
6) Το έργο χρηματοδοτείται από ΥΠΕΣΔΔΑ για το ποσό των 28.000,00€.
7) Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
8) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη , Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου με καταβολή των εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 15 € και μέχρι και την 06/11/2014 ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 7:30 π.μ έως 14:45 μ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-2143340 και 210-2143406, ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑς 210-2143344, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Τζανετάκη Παναγιώτα.
9) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική  Επιτροπή.
 
ΓΑΛΑΤΣΙ    22  / 10 / 2014
Ο Δήμαρχος
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr