Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού

06-06-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 16502 Ημ/νία Πρωτ.: 6/6/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 54.399,72 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει επαναληπτικό Συνοπτικό (Πρόχειρο) Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού, της κάθε Μελέτης (υπ’ αριθ. 4/2018 ή 18/2018 Μελέτη) ή της κάθε ομάδας Μελέτης (αφορά μόνο την υπ’ αριθ. 4/2018 Μελέτη) για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της πιο πάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (54.399,72 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 21 Ιουνίου 2019 (21-6-2019), ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της κατα­ληκ­τι­κής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή κα­μία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Ο Διαγωνισμός διαρθρώνεται ως εξής:

Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για το σύνολο του Διαγωνισμού (και για τις δύο (2) Μελέτες) είτε για μία από αυτές τις Μελέτες, είτε για μία ή περισσότερες ομάδες της Μελέτης 4/2018, αλλά, επί ποινή αποκλεισμού, για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας της Μελέτης 4/2018 ή το σύνολο των ειδών της Μελέτης 18/2018.

Η εγγυητική επιστολή Συμμετοχής για όλες τις ομάδες της προμήθειας, ισχύος επτά (7) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού, ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., δηλαδή, στο ποσό οκτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (877,41 €). Όσοι από τους προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά για μία από τις ανωτέρω Μελέτες, είτε για μία ή περισσότερες ομάδες της Μελέτης 4/2018, οφείλουν να καταθέσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ποσό της οποίας θα προ­σαρ­μόζεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της/των συγκεκριμένης/ων Μελέτης/των ή ομά­δας/ων ζητουμένων ειδών, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. Η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την έκδοση και δημοσίευση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Η/Οι σύμβαση/συμβάσεις με τον/τους ανάδοχο/αναδόχους θα έχει/ουν δωδεκάμηνη (12 μήνες) διάρκεια και η παράδοση και παραλαβή όλων των ζητούμενων ειδών θα γίνει τμηματικά με υποχρέωση του αναδόχου για τη μεταφορά τους στους χώρους που θα υποδεικνύονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής/ών.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας κάθε Μελέτης ή ομάδας υλικών, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ισχύος δεκατριών (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, το Τ.Ε.Υ.Δ. και οι συνημμένες σ’ αυτή μελέτες, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλ. 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμή­μα Προμη­θειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr & β) για τεχνικά θέματα στο τηλ. 2132055340, 2132055345 (Τμήμα Η/Μ Μελετών & Έργων – 2ος όροφος).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΕΥΔ_ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 2019_ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr