Περίληψη διακήρυξης εκμίσθωσης κυλικείου στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου

29-09-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 113 Ημ/νία Πρωτ.: 29/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας Διαχείρησης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», του Ν. 3463/2006 (Νέου Δημοτικού Κώδικα) άρθρα 192, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ) και 201 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών. Ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει για το χρονικό διάστημα από 10/2020 έως 10/2023 το κυλικείο που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Γαλατσίου συνολικού εμβαδού 10 τ.μ. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερόμενη προσφορά.

Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 300,00 € ως μηνιαίο μίσθωμα, που θα καταβάλλεται στην Ανώνυμη Μονομετοχική Εταιρία Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου.

Ο τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας είναι φανερός και προφορικός.

Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 360,00 €.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 7 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2, Γαλάτσι) ενώπιον της Επιτροπής εκμίσθωσης κινητών πραγμάτων της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου  (στο εξής εκμισθωτής), με φανερές και προφορικές πλειοδοτικές προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά.

Οι δαπάνες δημοσίευσης σύμφωνα με το νόμο βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρίας Διαχείρησης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 2102132430. Επίσης τους αναλυτικούς όρους της διακήρυξης μπορούν να τους αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Διαύγεια (ΑΔΑ: Ω9Π2ΟΞΘ3-21Ρ), στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς έχει θυροκολληθεί και στην είσοδο του Δημαρχιακού Μεγάρου, στην είσοδο του ΚΕΠ επί της Ελ. Βενιζέλου και στην είσοδο του ΚΕΠ της Τραλλέων.

 

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Μπουγιούκας

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙAΚΗΡΥΞΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

_3a_2 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διακήρυξη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr