Περίληψη διακήρυξης προμήθειας απορριμματοφόρων Δήμου Γαλατσίου

07-04-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 8014 Ημ/νία Πρωτ.: 5/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 297.600 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (ήτοι ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου μύλου χωρητικότητας 16m3 (Ομάδα Α) και ενός (1) απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 6m3 (Ομάδα Β)) που συμφωνούν με τους όρους των Τευχών της Διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για τις δύο ομάδες του Διαγωνισμού ή για μία από αυτές. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς σε ηλεκτρονικό φάκελο στην Ελληνική γλώσσα, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι τις 14 Μαΐου 2021 (14.05.2021) και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) και το άρθρο 15 της με αριθ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2-6-2017) με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 20 Μαΐου 2021 (20.05.2020) και ώρα 11:00 π.μ., από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. Όταν η προσφορά γίνεται μόνο για τη μία ομάδα (Α ή Β) του Διαγωνισμού, η εγγύηση συμμετοχής γίνεται δεκτή εφόσον καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς τον Φ.Π.Α., της ομάδας που προσφέρεται.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη της κάθε ομάδας. Για περισσότερες πληροφορίες και για την παρα­λαβή όλων των τευχών της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 1ος Όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370 για θέματα που αφορούν τη Διακήρυξη – 2ος Όροφος (Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143337, 2102143401 για θέματα που αφορούν τη Μελέτη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της υπ’αριθ.1/2021 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ_ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr