Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού για την εκπόνηση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Γαλατσίου»

21-04-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 9207 Ημ/νία Πρωτ.: 20/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Γαλατσίου ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 59.520 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ. 1 του Ν. 4412/2016), με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα σχεδιασμού για την εκπόνηση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Γαλατσίου», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (59.520 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 10 Μαΐου 2021 (10.05.2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του Διαγωνισμού, άλλως θα αποκλειστούν από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2021 (30.06.2021).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα έχει ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της σύμβασης.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, η συνημμένη σ’ αυτή μελέτη και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλ. 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα στο τηλ. 2132055418 (Τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – 2ος όροφος).

 

Ο Δήμαρχος

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ ΣΦΗΟ_FINAL

69ΜΔΩ9Λ-Ο4Τ

ΤΕΥΔ ΣΦΗΟ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr