Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (Σάκοι Απορριμμάτων)

21-04-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 9210 Ημ/νία Πρωτ.: 20/4/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΕΩΣ (ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 39.295,10 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλεως (Σάκοι Απορριμμάτων), συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και δέκα λεπτών (39.295,10 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 10 Μαΐου 2021 (10.05.2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του Διαγωνισμού, άλλως θα αποκλειστούν από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι την εξάντληση των προϋπολογισθέντων ποσών.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, η συνημμένη σ’ αυτή μελέτη και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλ. 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα στο τηλ. 2132055337 (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – 2ος όροφος).

 

Ο Δήμαρχος

 

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΤΥΠΟ_ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΥΔ_ΣΑΚΟΙ_ΚΗΜΔΗΣ

Ω8ΟΕΩ9Λ-ΓΑ3

ΤΕΥΔ_ΣΑΚΟΙ

ΤΕΥΔ_ΣΑΚΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr