Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου

22-12-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 28598 Ημ/νία Πρωτ.: 18/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 59.696,10

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών (59.696,10 €) (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 18 Ιανουαρίου 2021 (18.01.2021), ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Ο παρών διαγωνισμός υποδιαιρείται σε έξι (6) ομάδες και ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για μία ή περισσότερες από αυτές, πάντα όμως και επί ποινή αποκλεισμού για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας.

Κάθε υποψήφιος, για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ύψους δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) της/των ομάδας/ων του διαγωνισμού, στην/στις οποία/ες συμμετέχει.

Κριτήριο κατακύρωσης κάθε ομάδας του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας αυτού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται από την υπογραφή τους και έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 (31.12.2021). Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει τμηματικά και σύμφωνα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, μέσα στον χρόνο διάρκειας των συμβάσεων.

Για την υπογραφή των συμβάσεων απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της κάθε σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης των ειδών.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο βαρύνουν τους τελικούς αναδόχους.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, η συνημμένη σ’ αυτή Μελέτη, το Τ.Ε.Υ.Δ. και τα έντυπα οικονομικών προσφορών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται: α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στο τηλ. 2132055315 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΤΥΠΑ ΟΠ_ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΥΔ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr