Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας μηχανημάτων δικτυακού εξοπλισμού

04-12-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 27044 Ημ/νία Πρωτ.: 2/12/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%) 59.968,82 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει χαμηλότερης τιμής για το σύνολο των ειδών, για την προμήθεια μηχανημάτων δικτυακού εξοπλισμού με εγκατάσταση, διασύνδεση και παραμετροποίησή τους, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (59.968,82 €) (μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 22 Δεκεμβρίου 2020 (22.12.2020), ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της κάθε σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, η συνημμένη σ’ αυτή μελέτη και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα Τηλ. 2132055315 (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα, στο τηλέφωνο 2132055415 (Τμήμα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – kazeros@galatsi.gr).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ΚΗΜΔΗΣ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr