Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών περίθαλψης -περισυλλογής & προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων 2019-2020

19-04-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 12341 Ημ/νία Πρωτ.: 18/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ-ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ

& ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ 2019-2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (χωρίς Φ.Π.Α.) 36.290,00 €

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ:

προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάθεση των υπηρεσιών ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ 2019-2020.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν:

(α) Τα φυσικά πρόσωπα, που ασκούν ατομική δραστηριότητα, κάτοικοι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

(β) Τα νομικά πρόσωπα µε έδρα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

(γ) Οι ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο φάκελος προσφοράς των υποψηφίων περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο µε την προσφορά τους μέχρι την έως τις 6 Μαΐου 2019 (6-5-2019), ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως ένα (1) έτος από την υπογραφή της. Ο ανάδοχος της σύμβασης πριν ή κατά την υπογραφή της, οφείλει να καταθέσει στην αναθέτουσα αρχή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας της σύμβασης, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., η οποία θα λήγει δύο (2) τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, έξοδα δημοσίευσης και οι κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της Διακήρυξης και της Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή από:

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Γαλάτσι): α) για τη διαγωνιστική διαδικασία στα τηλέφωνα 2132055315 & 2132055370 (1ος όροφος–Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης–mail: promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα στο τηλέφωνο 2102222011 (Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας – Τμήμα Υγείας & Υγιεινής – κα. Μαύρα Χατζη­δημητ­ρίου – ky@galatsi.gr), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της Διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΥΔ 2019_ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ_ΑΔΕΣΠΟΤΑ

αδεσποτα, προκηρυξη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr