Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου Γαλατσίου και προμήθεια ανταλλακτικών

27-04-2018 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 
 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. Δημουλέας
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2102143315, 2102143370
 

 

Γαλάτσι, 26-4-2018
Αριθ. Πρωτ.: 10898

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 74.000,00 €
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε κάθε ομάδα του Διαγωνισμού, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗ­ΡΕΣΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟ­ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΛΟΙ­ΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗ­ΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.
Ο Διαγωνισμός διακρίνεται στις ακόλουθες ομάδες:
ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(με Φ.Π.Α.)
ΟΜΑΔΑ Α:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΜΠΟΥΖΙ-ΙΜΑΝΤΕΣ-ΦΡΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ
12.595,68 €
ΟΜΑΔΑ Β:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ & ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ
8.000,00 €
ΟΜΑΔΑ Γ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΑΡΩΘΡΑ (ΒΟΥΡΤΣΕΣ)
2.065,00 €
ΟΜΑΔΑ Δ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
10.800,00 €
ΟΜΑΔΑ Ε:
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ-ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ
24.114,58 €
ΟΜΑΔΑ ΣΤ:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ
4.500,00 €
ΟΜΑΔΑ Ζ:
ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ
3.424,74 €
ΟΜΑΔΑ Η:
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018
5.000,00 €
ΟΜΑΔΑ Θ:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
1.500,00 €
ΟΜΑΔΑ Ι:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
2.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (με Φ.Π.Α.):
74.000,00 €
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση τόσο για τις υπηρεσίες όσο και για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν όλους τους όρους της διακή­ρυξης και των τευχών αυτής.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο με την προσφορά τους μέχρι την 10η Μαΐου 2018 (10-5-2018), ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου, για οποιαδήποτε (μία ή περισσότερες) από τις ομάδες ζητουμένων εργασιών ή προμήθειας ανταλλακτικών, όχι όμως επιλεκτικά για επιμέρους οχήματα, εργασίες ή ανταλλακτικά από κάποια ομάδα.
Κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων που θα υπογραφούν θα είναι η χαμη­λό­τερη τιμή προσφοράς σε κάθε ομάδα του Διαγωνισμού.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, έξοδα δημοσίευσης και οι κρατήσεις βαρύ­νουν τους τελικούς μειοδότες.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνο: 2102143315) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.www.galatsi.gov.gr.
                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr