Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή-χορηγητή προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης

20-11-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 25619 Ημ/νία Πρωτ.: 17/11/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 58.279,28

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια λιανική τιμή πώλησης την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για το σύνολο των ποσοτήτων της κάθε ομάδας του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου και του εποπτευόμενου από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», των οικονομικών ετών 2020, 2021 και 2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού πενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (58.279,28 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Ο Διαγωνισμός διακρίνεται σε δύο (2) Ομάδες. Την Ομάδα 1: Δήμος Γαλατσίου και την Ομάδα 2: Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ». Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά και για τις δύο (2) ομάδες του Διαγωνισμού ή για τη μία από αυτές τις ομάδες (είτε την 1η είτε την 2η Ομάδα). Για κάθε ομάδα του Διαγωνισμού θα κατατεθεί ξεχωριστό έντυπο οικονομικής προσφοράς το οποίο θα αντιστοιχεί στο κάθε ένα από τα νομικά πρόσωπα (είτε του Δήμου Γαλατσίου είτε του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»).

Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 2 Δεκεμβρίου 2020 (02.12.2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή μέχρι την εξάντληση των προϋπολογισθέντων ποσών.

Για την υπογραφή της κάθε σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της κάθε σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.), η οποία θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της κάθε σύμβασης.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο θα βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο της κάθε σύμβασης.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, η συνημμένη σ’ αυτή μελέτη και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλ. 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα στο τηλ. 2132055337 (Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – 2ος όροφος).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΤΕΥΔ  

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΤΥΠΑ_ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΥΔ_ΚΗΜΔΗΣ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr