Περίληψη διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ για το έτος 2011

16-03-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                             Γαλάτσι 16/3./2011
   ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                    Αρ. Πρωτ.  7853                  
       
                                                       
                                                ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                             
                                  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
               ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  AΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
 
      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  25.000,00 €
 
      Ο Δημάρχος Γαλατσίου
       Έχοντας υπόψη :
 
1.   Το Ν 3463/06 Νέος   Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας
2.   Την   Υπ. Απόφαση 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ
3.   Το Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης
4.   Το   Π.Δ.   118/07
 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
     Εγκρίνεται :
      Η εκτέλεση της προμήθειας Αναλωσίμων ειδών Η/Υ  όλων των 
      Υπηρεσιών του Δήμου (Δημαρχιακό Μέγαρο , Κ.Ε.Π. , Κοινωνική Υπηρεσία 
      κ.λ.π)     έτους 2011
      με διαδικασία Πρόχειρου Διαγωνισμού
      και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
      Η  κατάσταση των προς προμήθεια ειδών , όπως αναφέρονται σε αυτήν που έχει συντάξει το τμήμα Προμηθειών και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
      μέρος της Απόφασης καθώς και της διακήρυξης
 
    Ενδεικτικός Προϋπολογισμός δαπάνης   25.000,00€
      Κ.Α.   10,15,/6613/0001
      Οικ..Έτος 2011
 
                                                                                     Ο
                                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                                 ΚΥΡΙΑΚΟΣ   Α. ΤΣΙΡΟΣ
                                        
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                        Γαλάτσι  16-3-2011
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  Αρ. Πρωτ.  7855
     ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.:ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ           
ΤΗΛ. :210-2143370
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ANΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ
(Μελάνια ,Toner, κ.λ.π Όχι αναγομωμένα) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011
 
 
            Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την Χαμηλότερη τιμή γιά την προμήθεια     ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ (Μελάνια , Toner, κλπ.   ΟΧΙ ΑΝΑΓΟΜΩΜΕΝΩΝ)  για το έτος 2011  
                                            
 Eνδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ   25.000,00  €
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την 48/11  Απόφασή του , την 30η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα   11.00
Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο μέχρι την 30-3-2011 και ώρα 11.00  οπότε η επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών .
 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 5%  ορίζεται σε 1.250,00€
 
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
 
 
                                                                       Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
 
  
                                                                     ΚΥΡΙΑΚΟΣ A. TΣΙΡΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr