Περίληψη προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτού-χορηγητού προμήθειας ειδών διατροφής και ατομικής προστασίας

30-10-2017 Ενημέρωση
Γαλάτσι, 20.10.2017
Αριθ. Πρωτ.: 36125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ. @: dimouleas@galatsi.gr
 
      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ – ΧΟΡΗΓΗΤΟΥΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ& ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» &
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»»ΕΤΟΥΣ 2018-2019
Αριθ. Προκήρυξης: 36124/20.10.2017
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 1.628.306,54 €
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και κριτήριο αξιολόγησης, κατά περίπτωση, είτε τη χαμηλότερη τιμή είτε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης τους είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για κάθε ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Προκήρυξης και της μελέτης, για την ανακήρυξη προμηθευτών – χορηγητών για την «Προμήθεια τροφίμων ειδών ατομικής προστασίας (γάλακτος) για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις 30.10.2017 και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι τις 27.11.2017 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ.)».
Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 01.12.2017 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ένα εκατομμύριο εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια έξι ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (1.628.306,54 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13% ή 24%, κατά περίπτωση).
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.
Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.
Όταν η προσφορά αφορά ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται.
Οι τελικοί μειοδότες, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.
Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr