ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

22-12-2016 Ενημέρωση


Αριθ. Πρωτ.: 38647

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους

Ταχ. Κώδικας: 11146

Πληροφορίες: Π. Δημουλέας

Τηλέφωνο: 213 2055315, 70

Ηλεκτρονικό Ταχ.: promithies@galatsi.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση μεταλλικών κάδων, πλαστικών κάδων και λοιπού πλαστικού υλικού που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου, μετετέθη για την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 (10.01.2017), λόγω έκτακτης απουσίας του Δημάρχου.

 

Ο Δήμαρχος

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


Γαλάτσι, 21.12.2016

Γαλάτσι,21.12.2016
Αριθ. Πρωτ.: 38637
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο: 213 2055315, 70
Ηλεκτρονικό Ταχ.: promithies@galatsi.gr
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», ήτοι: σιδερένιοι κάδοι (κατ’ εκτίμηση 6.527 kg) & πλαστι­κοί κάδοι και λοιπό πλαστικό υλικό (κατ’ εκτίμηση 1.580 kg), με ελάχιστο συνολικό ποσό πρώτης προσφο­ράς των εκποιούμενων εννιακόσια σαράντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (941,24 €) (επτακόσια ογδόντα τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (783,24 €) για τους σιδερένιους κάδους & εκα­τόν πενήντα οκτώ ευρώ (158 €) για τους πλαστι­κούς κάδους και το λοιπό πλαστικό υλικό).
Δικαίωμα συμμετοχής για το σύνολο των προς εκποίηση ειδών ή για ένα ή περισσότερα από αυτά έχουν φυ­σικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και, κατά περίπτωση, εγγυητι­κή επιστολή συμμετοχής είτε α) για το σύνολο των προς εκποίηση ειδών, ποσού ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (94,12 €), είτε β) μόνο για τους σιδερένιους κάδους, ποσού εβδομήντα οκτώ ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (78,32 €), είτε γ) μόνο για τους πλαστικούς κάδους και το λοιπό πλαστικό υλικό, ποσού δεκαπέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (15,80 €), η οποία θα ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 10 Ιανουαρίου 2017 (10.01.2017), ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 270/1981.
Ο πλειοδότης πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει, αντικαθιστώντας την εγγυητική επι­στολή συμμετοχής του, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου προς το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της προσφοράς του.
Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το «Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης» εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.www.galatsi.gov.gr) και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου δέκα (10) ημέρες πριν τη δημοπρασία.
 
Ο Δήμαρχος
 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr