Περίληψη Προκήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού που αφορά προμήθεια ειδών καθαριότητας & ατομικής υγιεινής

22-10-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 29030 Ημ/νία Πρωτ.: 16/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 133.244,76 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο­ρές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά και για κάθε ένα από τα πέντε (5) Νομικά Πρόσωπα (Δήμος Γαλατσίου ή Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου ή Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» ή Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), που συμφωνούν με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 4/11/2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) και το άρθρο 15 της με αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 8/11/2019 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (133.244,76 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον έως τις 4-6-2020.

Όταν η προσφορά αφορά ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη της κάθε ομάδας ειδών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 1ος Όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Έκθεσης, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΚΗΜΔΗΣ

 

ΤΕΥΔ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr