Περίληψη προκήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας & ατομικής υγιεινής των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.

12-10-2021 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 26702 Ημ/νία Πρωτ.: 11/10/2021 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α.) 100.631,91 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών και για κάθε ένα από τα πέντε (5) Νομικά Πρόσωπα (Δήμος Γαλατσίου ή Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου ή Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ» ή Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), που συμφωνούν με τους όρους των τευχών της Διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται στις παρακάτω πέντε (5) Ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»
ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Η Ομάδα Β υποδιαιρείται σε δύο (2) υποομάδες:

ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β1: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΟΜΑΔΑ Β2: ΕΙΔΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες (Α – Ε) και μία από τις δύο ή και τις δύο υποομάδες της ομάδας Β.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 01/11/2021 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) και την υπ’ αριθ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/09.06. 2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 5/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ευρώ και ενενήντα ένα λεπτών (100.631,91 €), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμήθειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακήρυξης σχετικά με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα ισχύει τουλάχιστον έως την 1-5-2022.

Όταν η προσφορά αφορά ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό (2%) όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύνουν τον τελικό μειοδότη της κάθε ομάδας ειδών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 1ος Όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχνικής Έκθεσης, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ_ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ_ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΕΕΣ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr