Περίληψη Προκήρυξης Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ανάδειξης Προμηθευτών Ειδών Διατροφής & Ατομικής Προστασίας

29-07-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 15527 Ημ/νία Πρωτ.: 24/7/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» & «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ»» ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 2020-2023

Αριθ. Προκήρυξης: 15524/24-7-2020

Ημερομηνία αποστολής

στο Τεύχος Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

την 27-7-2020 με ID 2020 – 098489

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 1.099.592,18 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και κριτήριο αξιολόγησης, κατά περίπτωση, είτε τη χαμηλότερη τιμή είτε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί τοις εκατό (%) πάνω στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση ημερήσια τιμή πώλησης τους είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της αρμόδιας Υπηρεσίας Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, για κάθε ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, που συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της σχετικής Προκήρυξης και της μελέτης, για την ανακήρυξη προμηθευτών – χορηγητών για την «Προμήθεια τροφίμων ειδών ατομικής προστασίας (γάλακτος) για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τις 3-8-2020 και ώρα 8:00 π.μ. μέχρι τις 31-8-2020 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. /Β΄/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 04.09.2020 και ώρα 12:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι ένα εκατομμύριο ενενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (1.099.592,18 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (13% ή 24%, κατά περίπτωση).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.

Όταν η προσφορά αφορά ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα ή υποομάδα των προς προμήθεια ειδών που προσφέρονται.

Οι τελικοί μειοδότες, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας, χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή ολόκληρης της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της μελέτης, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr