Περίληψη προκήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση σχολικού κυλικείου

23-09-2022 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 74 Ημ/νία Πρωτ.: 19/9/2022 Εποπ. Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Η  Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Γαλατσίου διενεργεί δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση σχολικού κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Γαλατσίου, που βρίσκεται στην οδό Σουλίου 2-4, Γαλάτσι με αριθμό μαθητών 280.

 Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η ανάθεση από τη Σχολική Επιτροπή της λειτουργίας και μίσθωσης  του σχολικού κυλικείου των ανωτέρω δημοσίων σχολείων της Β/θμιας Εκπ/σης γίνεται με βάση την 64321/Δ4/16-5-2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» και λαμβάνονται υπόψη:

α) Η τιμή της προσφοράς,

β) Η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) Η πολυτεκνική ιδιότητα.

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ γίνεται ως εξής:

 1. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.
 2. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (08).

– Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια

– Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια τρία (3) μόρια.

 1. IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα τέσσερα (04) μόρια.
 2. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου επιπλέον ένα (01) μόριο.
 3. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια

Δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα .

β) Δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα

γ) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής – Ένωσης και  γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειας τους  για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση

β) Συνταξιούχοι

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2,3 και 4) 5, 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ.Α’/9.2.07

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

Όταν για οποιοδήποτε λόγο ο πλειοδότης του διαγωνισμού αποχωρεί από τη μίσθωση τότε η διαδικασία πλειοδοσίας θα θεωρείται ως τετελεσμένη και ο διαγωνισμός θα επαναλαμβάνεται.

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) έτη. Αρχίζει δε από την υπογραφή της σύμβασης. (αρ. φύλλου ΦΕΚ 2646/25-8-2016 τ. Β΄ , Αρ. Φ2/1553/129578/Δ1).

          Στην περίπτωση αυτή προσαυξάνεται το ποσό της ετήσιας προσφοράς ανά μαθητή ανάλογα με την αύξηση του τιμαρίθμου για κάθε έτος παράτασης (παρ. 26  Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τεύχος Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 111526/Δ4/10-9-2010 (ΦΕΚ 1541/15-9-2010 τεύχος Β΄) Κ.Υ.Α.          

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να υποβάλλουν  τα παρακάτω δικαιολογητικά :

Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον πλειοδότη μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν με τον όρο της ταυτόχρονης καταβολής του ποσού της εγγύησης.

Η επιστροφή των λοιπών εγγυήσεων θα γίνει μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων και πάντως όχι πριν την παρέλευση τριών εργασίμων ημερών.

Για τη συμμετοχή των νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά καθώς και πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και μη υπαγωγής σε καθεστώς εκκαθάρισης (εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Απαιτείται όμως επιπλέον συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου του νομικού προσώπου .

Για την παραλαβή της προκήρυξης μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Παιδείας του Δήμου Γαλατσίου (τηλ. 2102143407, 328) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10.00 – 14.00.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται και θα πρωτοκολλούνται στο πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής στο γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 14:00 για το διάστημα από Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.  

Η κατάθεση του φακέλου με την έγγραφη οικονομική προσφορά θα γίνει παράλληλα με τη διαδικασία αποσφράγισης των δικαιολογητικών . Η Επιτροπή επιλαμβάνεται για την αποδοχή και αποσφράγιση του φακέλου με την έγγραφη οικονομική προσφορά η οποία θα κατατεθεί ενώπιόν της την ίδια μέρα. Θα εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως) σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο.  Τα μέλη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψουν τη διόρθωση, τη μονογράφουν και τη σφραγίζουν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της ανωτέρω Επιτροπής.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών η οποία θα γίνει την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13.00 στο Γραφείο Παιδείας (2ος όροφος) στο Δημαρχιακό Κατάστημα Δήμου Γαλατσίου επί της οδού Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι.

Γ.  ΟΡΟΙ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

–   Έκαστος εκ των συμμετεχόντων που θα λάβει μέρος στον παραπάνω αναφερόμενο πλειοδοτικό διαγωνισμό και πλειοδοτήσει, υποχρεούται να δηλώσει άμεσα και εγγράφως ότι παραιτείται εκ της συμμετοχής του σε οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο διαγωνισμό μίσθωσης κυλικείου των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Γαλατσίου μέχρι το πέρας της ως άνω μίσθωσης.

Η μη συμμόρφωσή του στον παραπάνω όρο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του και τον αποκλεισμό του από κάθε άλλη προκήρυξη.

 Δ. ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

 1. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 4 (τέσσερα) Ευρώ ανά μαθητή ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης.
 2. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 64321/Δ4/16-5-2008 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».
 3. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Δήμου Γαλατσίου.
 4. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η ανωτέρω Επιτροπή  προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την λήξη της ημερομηνίας και ώρας που προβλέπεται από την προκήρυξη δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
 5. Αντιπροσφορές στους ανωτέρω διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
 6. Δεν κατατίθεται κανένα δικαιολογητικό από αυτά που απαιτούνται για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται στην προκήρυξη.
 7. Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του στο Πρωτόκολλο της Σχολικής Επιτροπής . Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού γνωμοδοτεί : α) για τυχόν ενστάσεις, την απόρριψή τους ή μη και β) για την κατακύρωση του διαγωνισμού. Το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής παίρνει την τελική απόφαση όσον αφορά τα παραπάνω (ενστάσεις, κατακύρωση κλπ) αφού λάβει υπ’ όψιν του τις αποφάσεις της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή τους.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δε γίνονται δεκτές. Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα του Δ.Σ. αυτός κατά του οποίου στρέφεται.

 1. Στην περίπτωση που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι, το Δ.Σ. τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει ένας με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.
 2. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.
 3. Σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι της   απευθείας   ανάθεσης   δεν   μπορεί   να  είναι   δυσμενέστεροι  των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το  ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στην παρούσα προκήρυξη.
 4. Ο μισθωτής του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός τριών μηνών.
 5. Ο μισθωτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.
 6. Η παρουσία του μισθωτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας, αφού ενημερώσει γραπτώς και τύχει εγκρίσεως από την σχολική επιτροπή.
 7. Η μίσθωση των σχολικών κυλικείων κατά οποιονδήποτε τρόπο δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.
 8. Ο μισθωτής του σχολικού κυλικείου καταβάλλει στην αρμόδια Σχολική Επιτροπή κατ’ έτος το ποσό του συμφωνήθηκε, σε 3 δόσεις, την Πρώτη την 30η Νοεμβρίου, την Δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την  Τρίτη την 31η Μαΐου.
 9. Το ύψος των δόσεων θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο: υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας των σχολείων με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από τους Διευθυντές των σχολείων.
 10. Σε περίπτωση που το σχολείο δεν λειτουργεί για λόγους που δεν ευθύνεται ο μισθωτής του κυλικείου όπως καταλήψεις, απεργίες, σεισμοί, κακές καιρικές συνθήκες, εκλογές κ,λ,π. γίνεται μείωση του μισθώματος. Στις μειώσεις δεν συνυπολογίζονται οι νομοθετημένες αργίες (διακοπές, εορτές, εκδρομές, περίπατοι κ.λ,π.) οι οποίες είναι γνωστές εκ των προτέρων στους εκμεταλλευτές των κυλικείων.
 11. Για την περίοδο από την έναρξη των προαγωγικών εξετάσεων μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους θα καταβάλλεται το ήμισυ του μισθώματος.
 12. Οι εισπράξεις από τη λειτουργία του κυλικείου του σχολείου αποτελούν έσοδο της Σχολικής Επιτροπής και θα διατίθενται για την κάλυψη ή συμπλήρωση των δαπανών λειτουργίας της.
 13. Απαγορεύεται στον ανάδοχο του κυλικείου η υπεκμίσθωση ή η καθ οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική παραχώρηση του σε άλλο άτομο.
 14. Το άτομο του σχολικού περιβάλλοντος που συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο, εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης του.
 15. Στον καθαριστή – τρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόληση τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους. Επιτρέπεται σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος που ανέλαβαν κατόπιν διαγωνισμού τη λειτουργία των κυλικείων να απασχολούν πρόσωπα του οικογενειακού τους περιβάλλοντος υπό την εποπτεία τους, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στα κύρια καθήκοντα τους.
 16. Με απόφαση της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής συγκροτείται η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου όπως προβλέπεται στη παρ. 27 της 64321/Δ4/16-5-2008 ΚΥΑ , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 111526/Δ4/10-9-2010 κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων» . Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος της ομαλής λειτουργίας του κυλικείου, η διάθεση από αυτό των προβλεπομένων και οριζομένων ειδών από τις ισχύουσες διατάξεις, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν .
 17. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του, ο εκμεταλλευτής του κυλικείου.
 18. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται πλειοδοτικός διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι της 30ης Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση των εννέα (9) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.
 19. Σε περίπτωση μεταστέγασης μέρους του σχολικού συγκροτήματος με μείωση των μαθητών άνω του 20% δύναται ο μισθωτής του κυλικείου να ζητήσει από τη Σχολική Επιτροπή τη λύση της σύμβασης με δίμηνη τουλάχιστον προειδοποίηση, οπότε δεν καταπίπτει η εγγύηση υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
 20. Ο χρόνος λειτουργίας του κυλικείου ορίζεται το διάστημα από 08.00 έως 21:00 για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων και ολόκληρη τη διδακτική περίοδο, εκτός από τις περιόδους των θερινών διακοπών, διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
 21. Αν κατά τη μισθωτική περίοδο μεταβληθεί ο αριθμός των μαθητών, το ποσό που συμφωνήθηκε κατά μαθητή δεν μεταβάλλεται.
 22. Για τη λειτουργία του κυλικείου εφαρμόζονται όλες οι ισχύουσες διατάξεις της Υγειονομικής Υπηρεσίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Δ/νση Εμπορίου) και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 23. Ρητά αναφέρεται ότι το σχολικό κυλικείο θα διαθέτει μόνο τα είδη που αναφέρονται σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, η οποία συνημμένα επισυνάπτεται. (ΦΕΚ 1183/2006)
 24. Το κυλικείο μετέχει στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει ειδικούς μετρητές που είναι ήδη εγκατεστημένοι ή και με τιμή μονάδος ανά Kwh που προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Δ.Ε.Η. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται μαζί με το ποσό των δόσεων στις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται οι δόσεις. (ΙΒ/6011/21-06-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ.)
 25. Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση φορολογικής ταμειακής μηχανής (Φ.Τ.Μ).
 26. Οι απασχολούμενοι στο κυλικείο πρέπει υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία.
 27. Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής άδειας.
 28. Ο μισθωτής προμηθεύεται και εξοπλίζει το κυλικείο με τον εξοπλισμό τον οποίο κρίνει απαραίτητο, εκτός των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ειδών που δεν προβλέπεται να διατίθενται από το σχολικό κυλικείο βάσει των κείμενων διατάξεων. Μετά τη λήξη του χρόνου μίσθωσης του κυλικείου, ο συμπληρωματικός εξοπλισμός που αγοράστηκε από τον μισθωτή παραλαμβάνεται από τον ίδιο. Σε περίπτωση μη παραλαβής του εξοπλισμού εντός δεκαημέρου ο εξοπλισμός εκποιείται και το ποσόν κατατίθεται στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 29. Ο μισθωτής του κυλικείου θα χρησιμοποιεί μόνο το χώρο που προορίζεται για το κυλικείο όπως αυτός φαίνεται και ορίζεται στην κάτοψη του αρχιτεκτονικού σχεδίου του ισογείου του κτιρίου.
 30. Η λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο να παρεμποδίζει την ομαλή σχολική ζωή.
 31. Ο ανάδοχος του κυλικείου υποχρεούται να φροντίζει για την απομάκρυνση των απορριμμάτων που προέρχονται από τα πωλούμενα είδη και γενικά να φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου που του αντιστοιχεί.
 32. Απαγορεύεται το σερβίρισμα μέσα στο χώρο του κυλικείου, στους χώρους των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων. Η εξυπηρέτηση των μαθητών θα γίνεται εκτός του χώρου του κυλικείου και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος μαθητών εντός του χώρου.
 33. Η σύμβαση της μίσθωσης υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και τον υποψήφιο που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια.
 34. Ρητά αναφέρεται ότι τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης προκήρυξης του παρόντος επαναληπτικού διαγωνισμού κυλικείου βαρύνουν τον πλειοδότη (άρθρο 46 του Ν. 3801/2009). Σε περίπτωση άρνησής του να τις καταβάλλει, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής η εγγύηση συμμετοχής.
 35. Κάθε παράβαση των όρων της παρούσας θα πιστοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του κυλικείου, η οποία μπορεί να εισηγείται στη σχολική Επιτροπή του σχολείου την καταγγελία της σύμβασης που έχει υπογραφεί, για ουσιώδη λόγο, που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, αφού προηγουμένως κληθεί να εκφράσει τις απόψεις του , ο εκμεταλλευτής του κυλικείου (παρ. 28 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τεύχος Β΄).
 36. Όλοι οι παραπάνω όροι, που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις, θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει σαν συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης (παρ. 33 Κ.Υ.Α. 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τεύχος Β΄).
 37. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι η Σχολική Επιτροπή . Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο (παρ. 17 ΚΥΑ 64321/Δ4/16-5-2008 (ΦΕΚ 1003/30-5-2008 τεύχος Β΄).

Περίληψη της προκήρυξης αυτής θα τοποθετηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των σχολικών μονάδων, στην είσοδο των σχολείων, και θα δημοσιευτεί μία φορά, στην εφημερίδα στην τοπική εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» του Δήμου Γαλατσίου καθώς και θα αναρτηθεί μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Γαλατσίου στο διαδίκτυο.

ΓΑΛΑΤΣΙ  19-9-2022 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

 

ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr