Περίληψη Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας 25 τόνων πλαστικών σάκων απορριμάτων

24-03-2011 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA            Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Γαλάτσι 23/3/2011
  ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                Αρ. Πρωτ. 8862.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦ.:ΠΑΥΛΟΣ ΑΤΛΙΔΑΚΗΣ           
ΤΗΛ. :210-2143370
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 25 ΤΟΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ   
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 45.000,00€
                                     
 Ο Δήμαρχος Γαλατσίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ γιά την προμήθεια 25 Τόνων πλαστικών σάκων απορ/των για το έτος 2011
 Eνδεικτικού προϋπολογισμού μαζί με το ΦΠΑ   45.000,00  €
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της Επιτροπής που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την 48/11  Απόφασή του, την 4η του μηνός Απριλίου του έτους 2011  ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
Αυτοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παραπάνω διαγωνισμό παρακαλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Δήμο μέχρι και την 4η Απριλίου ώρα 11 το πρωί, οπότε η αρμόδια επιτροπή  θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των προσφορών .
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 5%     ορίζεται σε 2.250,00€
Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                      Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
                                                                   ΚΥΡΙΑΚΟΣ A. ΤΣΙΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr