Περίληψη προκήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών σάκων απορριμμάτων

06-06-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 16508 Ημ/νία Πρωτ.: 6/6/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 20.770 κιλών ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜMΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

(15.270 κιλών 100 × 80 cm & 5.500 κιλών 110 × 85 cm)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 43.177,42 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο σύνολο της προμήθειας, για την προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων (με μεγέθη 100×80cm & 110×85cm) για το έτος 2019.

Οι προσφορές για τον παρόντα διαγωνισμό θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 21-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους (φάκελος «Τεχνική Προσφορά») επί ποινή αποκλεισμού, αντιπροσωπευτικά δείγματα σάκων της προσφερόμενης ποιότητας υλικού (πρώτης Α΄ αναγέννησης πολυαιθυλένιο) με όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά τους και από τα δύο μεγέθη (100×80cm & 110×85 cm).

Μετά την παρέλευση της κατα­ληκ­τι­κής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα καθοριστεί από την αρμόδια Επιτροπή και για τον σκοπό αυτό, όσοι καταθέσουν προσφορά, θα ειδοποιηθούν προς τούτο εγκαίρως και προσηκόντως, προκειμένου να παρευρεθούν κατά το άνοιγμα και την αξιολόγηση αυτών.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο θα έχει ισχύ μέχρι και ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια σάκων απορριμμάτων θα γίνει τμηματικά με υποχρέωση του αναδόχου για τις μεταφορές τους στους χώρους που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής.

Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ του Δήμου, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της υπογραφείσας σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., ισχύος δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της.

Η περίληψη αυτή θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (https://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosgalatsiou) και θα δημοσιευθεί στον Τύπο σε μία (1) εβδομα­διαί­α τοπική εφημερίδα. Ολόκληρη η Διακήρυξη και η συνημμένη σ’ αυτή Μελέτη θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (www.galatsi.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή ολόκληρης της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ του Δήμου Γαλατσίου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΕΥΔ_ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ_ΣΑΚΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ_2019_ΚΗΜΔΗΣ

περίληψη διακήρυξης
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr
[contact-form-7 id="271" title="Φόρμα Επικοινωνίας"]