Περίληψη των όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των Α’, Γ’,Δ’,Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου. (Αρ. απόφασης Δ.Σ 33/2015 – ΑΔΑ: 7ΓΞΗΟΛΙ5-931)

08-05-2015 Ενημέρωση
                                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
      Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
      ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ»
 
 
 
Ταχ. Δ/νση
:
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
:
11146
 
Τηλέφωνο
:
2132055366
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ  04-05-2015
Αριθ. Πρωτ: 902
 
 
 
ΘΕΜΑ:  Περίληψη των όρων διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων  για την στέγαση των Α΄ ,Γ΄,Δ΄,Ε΄ & ΣΤ΄ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Γαλατσίου. (Αρ. απόφασης  Δ.Σ 33/2015 – ΑΔΑ:7ΓΞΗΟΛΙ5-931).
 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
 
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου»
 
Έχοντας υπόψη:
-Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81
-Τις διατάξεις του αρθ.72 του Ν.3852/2010.
-Τις διατάξεις του αρθ.192 του Ν.3463/2006.
-Την υπ.αριθμ:125/2014 απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:7ΝΗΖΟΛΙ5-ΙΒΜ), με την όποια εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτων για την στέγαση   
των Α’,Γ’,Δ’,Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών.
-Την υπ.αριθ.25/2015 (ΑΔΑ:6ΛΧΓΟΛΙ5-ΠΑ9) απόφαση του Δ.Σ., με την οποία συγκροτήθηκαν οι επιτροπές α) εκτίμησης των ακινήτων & β) διενέργειας δημοπρασιών για την μίσθωση ακινήτων
-Την υπ.αριθμ.:33/2015 (Α.Δ.Α: 7ΓΞΗΟΛΙ5-931) απόφαση του Δ.Σ ,περί καθορισμού των όρων της Δημοπρασίας.
                                                               Προκηρύσσει
Δημόσιο προφορικό μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτων  για την  στέγαση των Α΄, Γ΄,Δ΄,Ε΄,& ΣΤ΄ Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Γαλατσίου, με τους εξής όρους:
        ΑΡΘΡΟ 1Ο
Τα προσφερόμενα ακίνητα πρέπει:
  1. Να βρίσκονται στα όρια του Δήμου Γαλατσίου, ως ακολούθως:
Παιδικός σταθ­μός
Αριθμός ακίνη­των
Χωρητι­κότητα νηπίων
Ελάχιστος Χώρος κύριας χρήσης
( σε m2 )*
Αύλειος χώρος (Αποκλειστική χρήση)
Περιοχή
τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:
Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
1
50
235
απαιτείται
Περιοχή Α :
 Λ. Βεΐκου, Λ. Γαλατσίου, Αετοράχης, Τανταλίδου, Ωρωπού, Φαύνου, Έρσης, Νηλέως, Ηρακλείου, Ελπίδος και Υψηλάντου.
Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
1
50
235
απαιτείται
Περιοχή Γ :
Αγ. Γλυκερίας, Λ. Πρωτοπαπαδάκη, Βενιζέλου, Σύρου, Μέσης, επέκταση μέχρι Χαλκιδικής, Έβρου, Λ. Πρωτοπαπαδακη, Πέλλας, Αετοφωλιάς, Ελληνικών, Κίρκης, Στησιλάου, Βαρδουσίων, Ορίων, Ειρηναίων, Κρουσίου, Στρεψιάδου, Κουρτίου, Γανυμίδους, Κοκκερέλ
Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
1
50
235
απαιτείται
Περιοχή Δ :
Λ. Βεΐκου, Υψηλάντου, Παπαφλέσσα και Αγ. Ειρήνης
Ε΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
1
50
235
απαιτείται
Περιοχή Ε :
Παπαφλέσσα, Υψηλάντου, Ελπίδος, Ηρακλείου, Νηλέως, Έρσης, Φαύνου, Ωρωπού και Αγ. Ειρήνης.
ΣΤ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός
1
50
235
απαιτείται
Περιοχή ΣΤ :
Λ. Βέικου, Δρυόπιδος, Ακτημόνων, Ήρας, Πόρου, Φιγαλίας, Μέσης, Σύρου, Ελ. Βενιζέλου και Λ. Πρωτοπαπαδάκη.
* Ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού έως και 10% γίνονται αποδεκτά.
2.    Ο χώρος πρέπει να είναι Κύριας χρήσης βάσει οικοδομικής άδειας (αποκλειόμενων των βοηθητικών χρήσεων- αποθήκες κλπ). Τα ακίνητα πρέπει είτε να έχουν χρήση Παιδικού Σταθμού ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, το καταστατικό της πολυκατοικίας ή οποία άλλη διάταξη.
3.    Να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα από θορυβώδη εργαστήρια και εν γένει ανθυγιεινές και οχληρές εγκαταστάσεις .
4.    Να εξυπηρετούνται από τα δίκτυα παροχών κοινής ωφέλειας- ΟΚΩ (νερού, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, τηλεφώνου κ.λ.π.)
  1. Ο Παιδικός Σταθμός προτιμάται να αναπτύσσεται σε ένα ισόγειο επίπεδο. Μπορεί να αναπτυχτεί και σε δεύτερο επίπεδο, χωρίς όμως να διασπόνται οι λειτουργικές ενότητες.
  2. Η πρόσβαση από την στάθμη του πεζοδρομίου μέχρι και την αίθουσα αναμονής, πρέπει να είναι ευχερής και ανεμπόδιστη, με ράμπες καταλλήλων προδιαγραφών ή να επιδέχεται βελτίωσης με την κατασκευή νέων ραμπών.
  3. Η είσοδος- έξοδος του Σταθμού να είναι αποκλειστικής χρήσης για την συγκεκριμένη λειτουργία. Σε περίπτωση που τμήματα της οικοδομής εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, αυτές πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο-έξοδο. Σε περίπτωση που οι χώροι αναπτύσσονται και σε δεύτερο επίπεδο, η εσωτερική επικοινωνία των δυο επιπέδων πρέπει να είναι αποκλειστικά μεταξύ τους, αποκλειόμενης της κοινής, ή άλλης χρήσης.
  4. Οι χώροι παραμονής των νήπιων πρέπει να έχουν άμεσο φυσικό φωτισμό και αερισμό.
  5. Ο αύλειος χώρος είναι υπαίθριος, μπορεί να είναι και εν μέρει ημιυπαίθριος στεγασμένος, με αποκλειστική χρήση για τον Σταθμό. Ο αύλειος χώρος πρέπει να επιδέχεται διαμόρφωσης με γωνιά παιδικής χαράς, πράσινο, ραμπών όπου είναι αναγκαίο, καθώς και προστασία από τον ήλιο και τους άνεμους.
  6. Να διαθέτει κεντρική θέρμανση επαρκή και αυτόνομη για τις ώρες και τον τρόπο λειτουργίας του Σταθμού, διαφορετικά να υπάρχει σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα αυτόνομης νέας εγκατάστασης, με φορητές κλιματιστικές μονάδες, ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο.
  7. Τα συνολικά τετραγωνικά για Παιδικό Σταθμό, δυναμικότητας 50 νήπιων είναι τουλάχιστον 235,00 μ2. Ακίνητα μεγαλύτερου εμβαδού έως και 10% γίνονται αποδεκτά, καθόσον αυτό συμβάλει στην βελτίωση των χώρων. Κάθε ακίνητο έχει ιδιαιτερότητα και θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση, βάσει προμελέτης, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον την διάταξη των χώρων, τις διαστάσεις τους και τα καθαρά εμβαδά τους, συμφώνα με τον Πίνακα 2 του ακολουθεί.
Διενέργεια της Δημοπρασίας
 
Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Σε πρώτη φάση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με έγγραφη προσφορά ,υποβάλλοντος τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά ,σε σφραγισμένο φάκελο ,στο πρωτόκολλο του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, το οποίο στεγάζεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Γαλατσίου, Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι, υπόψη της Επιτροπής Εκτίμησης –αξιολόγησης καταλληλότητας ακινήτων ,τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Στην δεύτερη φάση   θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών ,σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από την Πρόεδρο του Δ.Σ ,μετά από την λήψη της έκθεσης καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ,η οποία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Γαλατσίου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου).Στην δεύτερη φάση θα λάβουν μέρος μόνο
 εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
ΑΡΘΡΟ 3ο Υποχρεώσεις του μειοδότη με δική του ευθύνη και δαπάνες.
1.    Να υποβάλει προς έγκριση, στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, Αρχιτεκτονική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο ιδιώτη Μηχανικό, διαμόρφωσης του ακινήτου (εσωτερικών – εξωτερικών χώρων) σε Παιδικό Σταθμό. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει σχεδία κατόψεων και διαμορφώσεων, καθώς και Τεχνική Περιγραφή των χώρων, των εργασιών που θα γίνουν και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
2.    Να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την Αλλαγή χρήσης σε Παιδικό Σταθμό από την Πολεοδομία , βάσει της εγκεκριμένης από την Διευθύνουσα Υπηρεσία Αρχιτεκτονικής μελέτης , συμφώνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.
3.    Να προβεί στην έκδοση κάθε οικοδομικής αδείας που προβλέπεται από τις πολεοδομικές και άλλες διατάξεις, για την διαμόρφωση των χώρων και των Η/Μ εγκαταστάσεων.
4.    Να προβεί στην διαμόρφωση των χώρων και όλες τις απαραίτητες εργασίες συμφώνα με την Τεχνική Περιγραφή που έχει εγκριθεί και   τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την παράδοση του ακινήτου έτοιμου για λειτουργία.
5.    Η διαμόρφωση και διαμερισμάτωση των χώρων, οι εργασίες τελειωμάτων καθώς οι Η/Μ υποδομές των χώρων, θα κατασκευαστούν με ευθύνη των εκμισθωτών και θα βαρύνουν τους ίδιους. Αναλυτικά οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν:
·         Εσωτερικά χωρίσματα για την διαμόρφωση των συγκεκριμένων χώρων, εσωτερικά κουφώματα, πόρτες και υαλοστάσια. Κατάλληλο κινητό χώρισμα για την ενοποίηση των δυο αιθουσών απασχόλησης νηπίων.
·         Όλα τα παράθυρα των χώρων των παιδιών να διαμορφωθούν χωρίς ανοιγόμενα φύλλα μέχρι το ύψος 1,50μ. από το δάπεδο. Στο σταθερό τμήμα του ανοίγματος μέχρι το ύψος αυτό, να κατασκευαστούν προστατευτικές διατάξεις-κιγκλιδώματα οι οποίες δεν αφήνουν κενά με άνοιγμα μεγαλύτερο των 12εκ. Θα εξασφαλίζεται ο φυσικός φωτισμός και αερισμός σε όλους τους χώρους απασχόλησης, ύπνου, φαγητού, που χρησιμοποιούνται από τα νήπια.
·         Τα τζάμια στους χώρους που χρησιμοποιούνται από τα νήπια, πρέπει να είναι ασφαλείας ή οπλισμένα ή υπενδεδυμένα με ειδική μεμβράνη ασφαλείας.
·         Κανένα κιγκλίδωμα ή άλλο προστατευτικό χώρισμα δεν πρέπει να έχει ανοίγματα μεγαλύτερα των 12εκ. και σκαλωτή διάταξη που να επιτρέπει το σκαρφάλωμα των παιδιών. Το ύψος των κιγκλιδωμάτων ή στηθαίων θα πρέπει να είναι 1,50μ. τουλάχιστον.
·           Οι ανισοσταθμίες στους χώρους που είναι προσπελάσιμοι στα παιδιά, εσωτερικά ή εξωτερικά, θα έχουν κατάλληλες ράμπες ή σκάλες. Όπου υπάρχουν σκάλες, πρέπει να έχουν ασφαλή κιγκλιδώματα συμφώνα με την παραπάνω παράγραφο, επίστρωση με αντιολισθητικά υλικά και στρογγυλεμένες γωνίες.
·         Θα τοποθετηθούν πλακίδια πορσελάνης, σε όλους τους χώρους υγιεινής, στους τοίχους της κουζίνας και του πλυντηρίου μέχρι ύψος 1,60μ. τουλάχιστον.
·           Τα W.C. των νηπίων θα διαμορφωθούν με παιδικά είδη υγιεινής και αναμεικτικές μπαταρίες νιπτήρων – λουτρού και προαιρετικά με χωρίσματα με ύψος έως 1,30μ.
·           Το W.C. του προσωπικού θα περιλαμβάνει νιπτήρα και λεκάνη, καθώς και χώρο ντουζιέρας, αναμεικτικές μπαταρίες νιπτήρων – λουτρού.
·           Η αίθουσα μόνωσης θα έχει εσωτερικό παράθυρο εποπτείας προς το γραφείο διεύθυνσης, θα περιλαμβάνεται 1 νιπτήρας με αναμεικτική μπαταρία
·           Τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών θα πρέπει να επιστρωθούν ή με linoleum ή κολλητό τύπου laminate ή με άλλα αντιολισθητικά υλικά, ζεστά στην αφή και στην όψη, που να καθαρίζονται εύκολα και να είναι απορροφητικά.
·           Οι χώροι θα βαφτούν εσωτερικά και εξωτερικά. Οι εσωτερικοί τοίχοι των ως άνω χώρων θα βαφτούν ή θα επενδυθούν με υλικά που να έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, να καθορίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό απορροφητικά.
·           Στην κουζίνα θα κατασκευαστούν πλήρη ντουλάπια δαπέδου και τοίχου, με κατάλληλο πάγκο που θα διαθέτει διπλό νεροχύτη, αναμεικτική μπαταρία, κατάλληλες υποδοχές για την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συσκευών, και παροχές για την σύνδεση τους (ηλεκτρικές, ύδρευσης, αποχέτευσης), θα έχει δε ανεξάρτητη έξοδο.
·           Στο χώρο πλυντηρίου, θα κατασκευαστούν ντουλάπια δαπέδου, με κατάλληλο πάγκο που θα διαθέτει μονό νεροχύτη, αναμεικτική μπαταρία, κατάλληλες υποδοχές για την ενσωμάτωση των ηλεκτρικών συσκευών, και παροχές για την σύνδεση τους (ηλεκτρικές, ύδρευσης, αποχέτευσης).
·           Θα εξασφαλίσει την ευχερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση από την στάθμη του πεζοδρομίου μέχρι και την αίθουσα αναμονής με ράμπες καταλλήλων προδιαγραφών.
·           Ο αύλειος χώρος θα περιφραχθεί με κατάλληλα κάγκελα ή στηθαία, που θα καθορίζουν την αποκλειστική χρήση για τον Σταθμό. Θα είναι υπαίθριος, ή και εν μέρει ημιυπαίθριος στεγασμένος, με διαμορφωμένο χώρο πρασίνου, διαμόρφωση προβλεπόμενου χώρου για την υποδοχή γωνιάς παιδικής χαράς και εφόσον είναι αναγκαίο κατά περίπτωση κατάλληλες ράμπες, προστασία από τον ήλιο και τους άνεμους. 
·           Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μη τοξικά, κατάλληλα για χρήση από νήπια.
6.    Πλήρη εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, σε λειτουργία (με έμφαση στην ασφάλεια της ηλεκτρικής εγκατάστασης –θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κ.λ.π.).
7.    Πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης σε λειτουργία.
8.    Πλήρη εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, σε λειτουργία.
9.    Εγκατάσταση επαρκούς κεντρικής θέρμανσης σε λειτουργία και δυνατότητα εγκατάστασης φορητών κλιματιστικών ανά αυτοτελή χώρο ή να είναι πλήρως κλιματιζόμενο (ψύξη- θέρμανση).
10. Πιστοποιητικό ΔΕΗ για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου.
11. Εργασίες και πλήρης εξοπλισμός παθητικής- ενεργητικής πυρασφάλειας. Μελέτη πυροπροστασίας και πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Οι όροι της ανωτέρω διακήρυξης ,αναφέρονται στην υπ.αριθμ:33/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, η οποία έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ:7ΓΞΗΟΛΙ5-931).
Ολόκληρη η διακήρυξη με αριθμ. πρωτ: 814/17-04-2015 έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος  Γαλατσίου, σε τοπικές δημόσιες υπηρεσίες του Δήμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου (galatsi.gov.gr), καθώς και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔA: ΒΝΕΜΟΛΙ5-ΞΝΝ).
 Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας σχετικό αντίγραφο  ,από το πρωτόκολλο του  «Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου», το οποίο στεγάζεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Γαλατσίου,  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι ( τηλ. 213 2055387-386-366 ) ,και να υποβάλλουν τις έγγραφες προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης,  μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, η οποία αρχίζει  από  σήμερα ( ημέρα δημοσίευσης της παρούσας περίληψης στον ημερήσιο τύπο), κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες.
       Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                Σπηλιοπούλου-Χρυσάγη Κωνσταντίνα
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr