Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1) Τη διαχείριση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου.
2) Την υπογραφή με εντολή μου σχετικών εγγράφων , πλην χρηματικών ενταλμάτων.
3) Τη θεώρηση του γνησίου υπογραφής και επικύρωσης αντιγράφων, καθώς και την τέλεση
πολιτικών γάμων.
4) Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες που του μεταβιβάζω με την
παρούσα θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή άλλο Αντιδήμαρχο που θα ορίζω.
5) Η παρούσα απόφαση μπορεί να ανακληθεί πριν τη λήξη της θητείας του, με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Η παρούσα λήγει 10 Σεπτεμβρίου 2021

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr