ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΟΒΑΘΜΗΣΑΝΤΩΝ

07-09-2017 Ενημέρωση
 Γαλάτσι,   07.09.2017
Αριθ. Πρωτ.: 30520
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                       
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
 
Στο Γαλάτσι σήμερα Πέμπτη  7η  Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,(Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι 2ος όροφος) & σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ:30164/05.09.2017(ΑΔΑ:6ΘΥ0Ω9Λ-1ΤΤ) απόφαση Δημάρχου, διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση μεταξύ των απολύτως ισοβαθμησάντων  για τις θέσεις 4 έως 6 της ΣΟΧ 2/2017 ανακοίνωσης του Δήμου Γαλατσίου με 700 μονάδες α)Παναγιώτου Δήμητρας & β) Αγγελίδη Παναγιώτας, σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 28283/29.08.2017(ΑΔΑ:ΩΤΙ5Ω9Λ-ΣΙΟ)πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών(κωδ. Θέσης 101) προκειμένου να καθορισθεί η τελική σειρά κατάταξης τους. Η Τρίτη ισοβαθμούσα στον ανωτέρω πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας με 700 μονάδες, Χάλκου Κυριακή τ. Ιωάννη με την υπ.αριθμ.πρωτ:30370/6.9.2017 υπεύθυνη δήλωση της προς την υπηρεσία μας δεν αποδέχθηκε την ανωτέρω θέση.
            Η κλήρωση διενεργήθηκε από την επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ.24159/07.07.2017(ΑΔΑ:ΩΜΥΑΩ9Λ-ΥΑ0) απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου,αποτελούμενη από τους κάτωθι:
1)    Την κα. Ζήκου Μαρία – Αντιδήμαρχο Δήμου Γαλατσίου.
2)    Την κα Γκόγκου Μαρία – Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας.
3)    Τον κο.Λιάρο Σταύρο – Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Γαλατσίου, αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής,ο οποίος προσήλθε σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κας. Ρηγάκου Νίκης ,η οποία απουσιάζει.
Καθήκοντα Γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής άσκησε  o Σιώτας Ιωάννης μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού/Λογιστικού,σε αντικατάσταση της Θεοδωράτου Σταματίας η οποία απουσιάζει.
Από την κλήρωση προέκυψε η εξής σειρά κατάταξης των υποψηφίων:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΤΕΛΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ
Αγγελίδη Παναγιώτα
Αντώνιος
4η
Παναγιώτου Δήμητρα
Σωτήριος
5η
Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Επιτροπή
 
 
 
 
Ζήκου Αγγελική Μαρία
Αντιδήμαρχος Γαλατσίου
Τα μέλη
 
 
 
1) Γκόγκου Μαρία
Δ/ντρια Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας
 
2) Λιάρος Σταύρος
Αναπληρωτής Προϊστάμενος  Τμήματος Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο Γραμματέας
 
 
 
                Σιώτας Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr