Πρακτικό δημόσιας κλήρωσης για ισοβαθμήσαντες υποψηφίους

29-12-2015 Ενημέρωση
                                                                     
Γαλάτσι,   23/12/2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αριθ. Πρωτ.: 41977
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                            
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                                       
                                               
 
 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
 
Στο Γαλάτσι σήμερα, Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:30, στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, (Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους Γαλάτσι 2ος όροφος), μετά την υπ. Αριθμ. 41141/17-12-2015 Γνωστοποίηση – Πρόσκληση (ΑΔΑ:ΩΗΖΑΩ9Λ-5ΙΞ) του Δημάρχου Γαλατσίου ,διενεργήθηκε δημόσια κλήρωση μεταξύ των απολύτως ισοβαθμησάντων υποψηφίων  για τις θέσεις 4-5, 9-11, 15-16, 21-22, 26-28, 29-30, 34-56, 59-88, 91-152 στον υπ.αριθμ.πρωτ. 40389/11.12.2015(ΑΔΑ:7ΘΧΝΩ9Λ-Δ72) πίνακα κατάταξης της ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) της ΣΟΧ1/2015 ανακοίνωσης  του Δήμου Γαλατσίου.
            Η κλήρωση διενεργήθηκε από επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την υπ. Αριθμ.πρωτ:41139/17-12-2015 απόφαση του Δημάρχου Γαλατσίου(Ω65ΙΩ9Λ-Μ40) αποτελούμενη από τους κάτωθι:
1)    Την κα. Βαθρακοκοίλη Ιουλία – Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
2)    Την κα. Πρίντζου Ελένη – Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.
3)    Τον κο. Λιάρο Σταύρο – Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Γαλατσίου.
Καθήκοντα γραμματέας της ανωτέρω επιτροπής άσκησε η κα. Θεοδωράτου Σταματία μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού / Λογιστικού.
Από την κλήρωση προέκυψε η εξής σειρά κατάταξης των υποψηφίων:
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr