Δήλωση Ιδιοκτησίας

Η δήλωση ιδιοκτησίας υποβάλλεται κατά το στάδιο της κτηματογράφησης κάθε Πολεοδομικής Ενότητας και συνοδεύεται από κάποια δικαιολογητικά τα οποία θα αναλυθούν με λεπτομέρεια στην συνέχεια αυτού του κειμένου.

Για την δήλωση ιδιοκτησίας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Με την παραπάνω ομάδα δικαιολογητικών και με την δήλωση ιδιοκτησίας συμπληρωμένη είναι δυνατόν να γίνει υποβολή της στο Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Γαλατσίου ώστε η υποβολή να είναι εμπρόθεσμη και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να πάρει το αντίστοιχο πρωτόκολλο υποβολής δήλωσης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω είναι επίσης απαραίτητα αλλά είναι δυνατόν να υποβληθούν και αργότερα στο Γραφείο με το αντίστοιχο πρωτόκολλο ώστε εν τέλει ο φάκελος της κάθε δήλωσης να είναι πλήρης δικαιολογητικών

Η δεύτερη ομάδα δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλεται με την δήλωση ιδιοκτησίας είναι:

 

Αυτά τα δικαιολογητικά είναι καλό να υποβάλλονται μαζί με την πρώτη ομάδα δικαιολογητικών ώστε η δήλωση ιδιοκτησίας να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης αλλά στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα άμεσα μπορούν να υποβληθούν και μετά την υποβολή της δήλωσης

 

Τέλος υπάρχει και μια τρίτη ομάδα δικαιολογητικών η οποία αναφέρεται ξεχωριστά διότι αυτά πρέπει να ζητηθούν από το υποθηκοφυλακείο. Πιο συγκεκριμένα:

Επειδή η έκδοση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι πιθανό να καθυστερήσει από το υποθηκοφυλακείο λόγω φόρτου εργασίας, το Γραφείο Πολεοδομικού Σχεδιασμού θα δέχεται τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά όποτε αυτά είναι έτοιμα. Έτσι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να υποβάλλουν στο Γραφείο δήλωση ιδιοκτησίας με όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρώτη ομάδα και όσα το δυνατόν περισσότερα δικαιολογητικά από την δεύτερη ομάδα. Όλα τα υπόλοιπα θα υποβάλλονται στην συνέχεια από τους ιδιοκτήτες ώστε ο φάκελος της δήλωσης τους να είναι πλήρης

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr