Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

11-06-2012 Ενημέρωση

Συνεχίζονται οι διαδικασίες επιλογής συμμετεχόντων/ωφελούμενων από τους Δικαιούχους της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, μετά την έκδοση της με αριθμό 38/28-5-2012 εγκυκλίου των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν τα έντυπα υποβολής των αιτήσεων καθώς και τις οδηγίες συμπλήρωσής τους στην ιστοσελίδα:

του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: www.inegsee.gr

του ΕΥΔ/ΕΠΑΝΑΔ: www.epanad.gov.gr καθώς και

του ΑΣΕΠ: www.asep.gr

Επίσης, για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, θα σας παρακαλούσαμε : α) τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην αίτηση, να είναι επικυρωμένα και β) για κάθε περιφερειακό τομέα που επιθυμείτε να συμμετάσχετε, πρέπει να αποστέλλεται διαφορετική αίτηση (συνεπώς διαφορετικός φάκελος ανά τομέα και δικαιολογητικά).

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 13 έως τις 22 Ιουνίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210-3327730, 210-3327781

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr