Προκηρυξη διαγωνισμού για το Συμπαραστάτη του Δημότη

30-09-2011 Ενημέρωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ, 30η Σεπτεμβρίου 2011

Αριθ. Πρωτ.: 37094    Βαθμός προτ/τας

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:

·         Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 3966/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 118) και ισχύει σήμερα.

·         Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 27230/7-6-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο

Για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης ως Συμπαραστάτη  του Δημότη και της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου Νομού Αττικής.

Το αντικείμενο της απασχόλησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα είναι το οριζόμενο από το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης θα είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής και ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.

Η Θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών και λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα με την κατάθεση σχετικής δήλωσης στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που θα πραγματοποιηθεί κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 2ος όροφος, Γαλάτσι).

Η Δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.

Επισημαίνεται ότι, στην νέα αυτή προκήρυξη μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον  τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη.

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Αρμόδια κα. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκρά­τους, Γαλάτσι, 2ος όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-2143417 & 210-2143430, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες από 8:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ..

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

 

                                                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 

                                                                    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr