ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

03-02-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ,   1 Φεβρουαρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 3532 Βαθμός προτ/τας
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 
                Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο
Για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης ως Συμπαραστάτη  του Δημότη και της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου Νομού Αττικής.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα είναι το οριζόμενο από το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο Συμπαραστάτης θα είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής και ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η Θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών και λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα με την κατάθεση σχετικής δήλωσης στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που θα πραγματοποιηθεί κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της   24ης Φεβρουαρίου 2011, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  20:00 μμ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους, 2ος όροφος, Γαλάτσι)
 
Η Δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου
 
Πληροφορίες παρέχονται τις και ώρες από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Αρμόδιος κα Ουρανία ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Διεύθυνση  Αρχιμήδους 2 και Ιπποκράτους, 2ος όροφος, Γαλάτσι, τηλέφωνο  2102143417 και 2102143430    και τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή)  και ώρες από 8:30 πμ έως 13:00 μμ
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.
 
                                                                  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
                                                                       ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΙΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr