Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη 12μηνη ασφάλιση των πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2016

08-01-2016 Ενημέρωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
       ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                                           Γαλάτσι, 07.01.2016
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
      ΤΗΛ. 210 2143370 – 315                        Αριθ. Πρωτ.: 202
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ MEIOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ 12MHNH ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
                
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 49.800,00 €
 
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Έχοντας υπόψη:
1.    Το Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2.    Το Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
3.    Το Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης».
4.    Το Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
5.    Το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
6.    Το Ν. 3886/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
7.    Το Ν.3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.».
8.    Το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ­βά­σε­ων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δη­μοσίων Συμβάσεων».
9.    Το Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».
10.Το Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
11.Το Ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», (Άρθρο 157, «Εγγυήσεις»).
12.Tο Π.Δ. 28/1980 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».
13.Τη με αριθ. 28/2015 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής.
14.Το με ΑΔΑΜ 15REQ003517613 αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων πρωτογενές αίτημα.
15.Τη με αριθ. 755/2015 (ΑΔΑ: 7ΓΒΙΩ9Λ-Χ41) απόφαση της Ο.Ε. για την προδέσμευση των πιστώσεων (και δη ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6253.0001και ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (34.800,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.0001)) του υπό έγκριση προϋπολογισμού του Οικ. Έτους 2016.
16.Το με ΑΔΑΜ 15REQ003560658 αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων εγκεκριμένο αίτημα.
17.Τη με αριθ. 798/2015 (ΑΔΑ: 7ΞΦΘΩ9Λ-8Μ0) απόφαση Ο.Ε. για την έγκριση της υπ’ αριθ. 28/2015 μελέτης και τον καθορισμό των όρων της προκήρυξης,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη δωδεκάμηνη (12μηνη) ασφάλιση όλων των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με τους παρακάτω αναφερόμενους όρους.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr