Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

13-02-2015 Ενημέρωση
ΓΑΛΑΤΣΙ, 13η Φεβρουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 4499
 
 
 
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
·         Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014.
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο
Για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης ως Συμπαραστάτη  του Δημότη και της Επιχείρησης για τις ανάγκες του Δήμου Γαλατσίου Νομού Αττικής.
Το αντικείμενο της απασχόλησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης θα είναι το οριζόμενο από το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010. Ο Συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου.
Ο Συμπαραστάτης θα είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός του Δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής και ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν. 3852/2010.
Η Θητεία του Συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών και λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία  του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του Συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.
Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα με την κατάθεση σχετικής δήλωσης στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής που θα πραγματοποιηθεί κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00μ.μ., στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 2ος όροφος, Γαλάτσι).
Η Δήλωση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο που αποδεικνύει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου.
Επισημαίνεται ότι, στην νέα αυτή προκήρυξη μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον  τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα με την προηγούμενη προκήρυξη.
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Αρμόδια κα. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ, Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 & Ιπποκρά­τους, Γαλάτσι, 2ος όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-2143417 & 210-2143430, τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες από 8:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ..
 
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.
 
                                                                  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
 
 
 
 
                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr