ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ “EΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ”

24-05-2011 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                 

    ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ                                   Ημερ.   24-5-2011

 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                          Αρ.πρωτ  19179     
   ΤΗΛ. 210 2143370                                                                       
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 
΄΄ EΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ’’
  ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00€ μαζί με το Φ.Π.Α.
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου έχοντας υπόψη :

·         Ν 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

·         Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

·         ΠΔ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»

·         Ν. 3852/10 Πρόγραμμα Καλλικράτης

·         Ν. 3861/10 Πρόγραμμα Διαύγεια

·         Την με αριθ. 90/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

·         Tον Κ.Α. 30.7336.0022 πίστωση Τεχνικού Προγράμματος Οικ. Έτους 2011

 Προκηρύσσει

 
  Διαγωνισμό  Απ’ Ευθείας Ανάθεσης EΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ  ΠΛΑΤΕΙΩΝ

Οι Προσφορές  θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) μέχρι την  1-6-2011

Αρμόδια για την παραλαβή , αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών ,είναι η Επιτροπή που έχει ορισθεί σύμφωνα με την 2/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ,  Αρμόδιος για την λήψη απόφασης κατακύρωσης   είναι ο Δήμαρχος.

Οι όροι της Προκήρυξης  είναι αυτοί που αναφέρονται στην Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα .

Ο  Δήμαρχος

                                                                               ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α. ΤΣΙΡΟΣ
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr