Προκήρυξη διαγωνισμού για δημόσια σύμβαση του έργου «Κατασκευή Αγωγών Σύνδεσης Ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων – Εργολαβία Σ6»

09-09-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 18743 Ημ/νία Πρωτ.: 8/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Γαλατσίου, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Σ6», Προϋπολογισμού : 21.379,03 € + ΦΠΑ 24% = 26.510,00 ΕΥΡΩ.

2. Tαξινόμηση έργου κατά CPV: {45232420-2}, Κωδικός NUTS: EL303 (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης, των τευχών δημοπράτησης και του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου http://www.galatsi.gov.gr. Πληροφορίες παρέχονται από: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γαλατσίου, τηλ.: 2132055350, fax:2132055344, αρμόδια υπάλληλος κα. Ελευθεριάδη Άννα.

4. Ο συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα, (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 11146 Γαλάτσι).

5. Το σύστημα υποβολής της προσφοράς είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό για κάθε ομάδα τιμών εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης σε έντυπο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 95, παράγραφος 2α του Ν.4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά)

6. Η συνολική  προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, που είναι εγγεγραμμένοι στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) ή στα Νομαρχιακά Μητρώα
– Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
– Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑ: 30-7312.0006,

9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν. 4412/2016. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Γαλατσίου με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

11. H διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ 20PROC007278536

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

12-2020 ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διακήρυξη Συνοπτικού

ΤΕΥΔ

 

Κατασκευή Αγωγών Σύνδεσης Ακινήτων με το Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr