Προκήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού

31-10-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 30130 Ημ/νία Πρωτ.: 29/10/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.) 632.400 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο­ρές και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής,  για κάθε ομάδα των προς προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων, που συμφωνούν με τους όρους των Τευχών της Διακήρυξης και με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλες τις ομάδες του Διαγωνισμού ή για μία ή περισσότερες από αυτές, αλλά για το σύνολο των οχημάτων – μηχανημάτων της κάθε ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήμα­τος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος (www.promitheus.gov.gr).

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονικό φάκελο, στην Ελληνική γλώσσα, από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τις 9/12/2019 και ώρα 17:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-5-2013) και το άρθρο 15 της με αριθ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/02.06.2017) με την οποία ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών τους, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους, συμπεριλαμβανομένης και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής τους.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 13/12/2019 και ώρα 11:00 π.μ. από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (632.400,00 €), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, οι Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις προμηθευτών, εφόσον υποβάλλουν κοινή προσφορά, που διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για τις προμή­θειες του παρόντος διαγωνισμού και πληρούν τους όρους της διακή­ρυξης σχε­τικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) της προϋπο­λογισθείσης δαπάνης χωρίς τον Φ.Π.Α.

Όταν η προσφορά αφορά ομάδα των προς προμήθεια, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 2% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στην ομάδα των προς προμήθεια οχημάτων – μηχανημάτων που προσφέρονται.

Όλες οι δαπάνες, φόροι, τέλη, κηρύκεια, χαρτόσημα, δημοσίευση και τυχόν έξοδα καθώς και οι λοιπές κρατήσεις βαρύ­νουν τον τελικό μειοδότη της κάθε ομάδας οχημάτων – μηχανημάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την παραλαβή όλων των τευχών της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 1ος Όροφος, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143315, 2102143370 για θέματα που αφορούν τη Διακήρυξη – 2ος Όροφος (Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής, Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102143337, 2102143401 για θέματα που αφορούν τη Μελέτη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, συμπεριλαμβανομένης και της υπ’ αριθ. 23/2019 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής, θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και της πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) www.eprocurement.gov.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΝΤΥΠΑ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ_ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed

ΕΕΕΣ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr