Προκήρυξη παραχώρησης θέσεων περιπτέρου σε Α.ΜΕ.Α, πολυτέκνους και πολεμιστές Κύπρου

05-06-2019 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 12730 Ημ/νία Πρωτ.: 22/4/2019 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ παραχώρησης θέσεων περιπτέρων σε Α.με.Α., πολύτεκνους και πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Γαλατσίου

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Δήμο  από 03.06.2019 ως 03.07.2019

 

 1.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν την ιδιότητα των α) Ατόμων με Αναπηρία ( Α.με.Α),

Πολύτεκνων ή Πολεμιστών Κύπρου να υποβάλλουν στο Δήμο Γαλατσίου τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά όπως αναλύονται παρακάτω για την παραχώρηση της θέσης περιπτέρου

επί της οδού Λ. Βεΐκου 48.

  1. Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν συγκεκριμένα οι εξής κατηγορίες :

α) άτομα με αναπηρία ( Α.με.Α)

β) πολύτεκνοι και

γ) μόνιμοι αξιωματικοί , ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί , δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και

θητείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα

το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίου Θεοδώρους της

Κύπρου . Από την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης εξαιρούνται όσοι ενεπλάκησαν κατά

τις παραπάνω περιόδους με οποιονδήποτε τρόπο σε παράνομες δραστηριότητες σε βάρος

της νόμιμης λειτουργίας του πολιτεύματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  1. Οι ανωτέρω θέσεις περιπτέρων θα διατεθούν σε ενδιαφερόμενους Α.με.Α., πολύτεκνους

και Πολεμιστές Κύπρου, βάσει του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου

οικονομικού έτους και εφόσον αυτοί δεν έχουν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στο

Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας

και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σχετικά νομοθεσία.

Σε περίπτωση που για τη θέση υπάρχουν δικαιούχοι με τα ίδια οικονομικά κριτήρια θα διεξαχθεί μεταξύ τους κλήρωση που θα γίνει σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

  1. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του περιπτέρου γίνεται για δέκα (10) χρόνια από την

ημερομηνία υπογραφή του σχετικού παραχωρητηρίου, μη επιτρεπόμενης οποιασδήποτε

παράτασης.

Σύζυγος ή ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόμοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστημα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωμα , εφόσον δηλώσουν την επιθυμία τους στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση πλειόνων του ενός διαδόχων κατά τα ανωτέρω , προσκομίζεται και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται η βούληση των υπολοίπων να παραχωρηθεί το δικαίωμα στον αιτούντα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά που αφορούν όλες τις κατηγορίες :

α. Αίτηση ( χορηγείται από την υπηρεσία )

β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας

γ. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2018

δ. Βεβαίωση περί μη οφειλής προς το Δήμο ( αναζητείτε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

και επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά ανά κατηγορία :

 Άτομα με αναπηρία :

Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6

του ν. 2556/1997 , όπως ισχύει σήμερα από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας .

Πολύτεκνοι :

Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, που να πιστοποιεί

την πολυτεκνική ιδιότητα.

Πολεμιστές Κύπρου :   

Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών , αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Δήμο  από 03.06.2019 ως 03.07.2019

Η παρούσα να αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευτεί σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες.

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                           

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr