Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση αυτών, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων

24-09-2020 Προκηρύξεις Αρ. Πρωτ.: 20333 Ημ/νία Πρωτ.: 23/9/2020 Εποπ. Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) 68.000,00 €

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού στεγάστρων, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση αυτών, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Γαλατσίου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (68.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους), έως τις 7 Οκτωβρίου 2020 (7-10-2020), ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα γίνει αποδεκτή καμία προσφορά. Για την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών θα ενημερωθούν εγκαίρως και προσηκόντως οι προσφέροντες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο του Διαγωνισμού, άλλως θα αποκλειστούν από τη διαγωνιστική διαδικασία.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (31-12-2020) (σύμφωνα με τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύψους πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) και θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης/τοποθέτησης των στεγάστρων.

Τα σημεία (χώροι του Δήμου) στα οποία θα τοποθετηθούν τα προς προμήθεια στέγαστρα θα ορισθούν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με έγγραφό της, το οποίο θα αποσταλεί στον μειοδότη αμέσως μετά την υπογραφή της οικείας σύμβασης.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: https://diavgeia.gov.gr και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσης στον τοπικό Τύπο βαρύνουν τον τελικό ανάδοχο.

Ολόκληρη η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.): http://www.eprocurement.gov.gr. Ολόκληρη η διακήρυξη, η συνημμένη σ’ αυτή μελέτη και το Τ.Ε.Υ.Δ. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.galatsi.gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) για τη διαδικασία του διαγωνισμού στα τηλ. 2132055315, 2132055370 (1ος όροφος – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης – promithies@galatsi.gr) & β) για τεχνικά θέματα στο τηλ. 2132055406 (Τμήμα Μελετών & Έργων – 2ος όροφος).

 

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΥΧΗ_ΤΕΥΔ_ΚΗΜΔΗΣ

ΤΕΥΔ_ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr