ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

17-10-2016 Ενημέρωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                 
ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους (1ος Όροφος)
Ταχ. Κώδικας: 11146
Πληροφορίες &: Π. Δημουλέας
Τηλέφωνο (: 213 2055315, 70
Fax 7: 210 2918510
Ηλεκτρονικό Ταχ.: dimouleas@galatsi.gr
Γαλάτσι, 13.10.2016
Αριθ. Πρωτ.: 31230
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) 59.992,44 €
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη του:
1.      Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2.      Το Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.      Το Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4.      Το Ν. 3861/2010 Πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.      Το Ν. 4013/2011 («Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 204/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6.      Τη με αριθ. 31/2016 Μελέτη, την οποία συνέταξε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
7.      Το με ΑΔΑΜ 16REQ005033804 καταχωρηθέν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) πρωτογενές αίτημα.
8.      Τη με αριθ. 323/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας.
9.      Τη με αριθ. 498/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΠ1Ω9Λ-ΤΚΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού συνολικού ποσού 59.992,44 €, ήτοι πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0001 & τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6671.0002 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικ. Έτους 2016.
10. Το με ΑΔΑΜ 16REQ005138944 καταχωρηθέν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) εγκεκριμένο αίτημα.
11. Τη με αριθ. 560/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό των όρων διενέργειας του Διαγωνισμού.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια των παρακάτω, αναλυτικά αναφερόμενων, συνολικά διακοσίων σαράντα τριών (243) τεμαχίων διαφόρων τύπων ελαστικών αυτοκινήτων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και λοιπών μεταφορικών οχημάτων του Δήμου για το Οικ. Έτος 2016 (CPV: 34350000-5, οι οποίοι έχουν ως εξής:)
Α/Α
CPV
ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς Φ.Π.Α.)
1
34350000 – 5
315/80R22,5
81
300 €
24.300,00
2
315/70R22,5
12
286 €
3.432,00
3
295/80R22,5
6
290 €
1.740,00
4
285/70R19,5
30
206 €
6.180,00
5
245/70R19,5
12
212 €
2.544,00
6
245/70R17,5
4
170 €
680,00
7
235/75R17,5
12
166 €
1.992,00
8
215/75R16
11
70 €
770,00
9
 205/75R16
2
65 €
130,00
10
195/70R15
6
59 €
354,00
11
155-R12
4
45 €
180,00
12
11-R22,5
6
320 €
1.920,00
13
10-R22,5
6
290 €
1.740,00
14
295/80R22,5
1
288 €
288,00
15
235/45R17
4
55 €
220,00
16
195/70R15
1
59 €
59,00
17
205/70R15
4
57 €
228,00
18
185/65R15
4
38 €
152,00
19
185/65R14
4
35 €
140,00
20
175/65R14
4
47 €
188,00
21
155R/12C
4
66 €
264,00
22
225/75R16
1
79 €
79,00
23
120/70R12
2
38 €
76,00
24
 250-17
5
23 €
115,00
25
275-17
5
26 €
130,00
26
125R12C81G
12
40 €
480,00
 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ
48.381,00
 
Φ.Π.Α. 24%
11.611,44 €
 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
59.992,44 €
με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1ο
Τρόπος διενέργειας – Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού
Η προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο (συνοπτικό) μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών.
Άρθρο 2ο
Προϋπολογισμός Δαπάνης της Προμήθειας
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για το έτος 2016 πενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (59.992,44 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού Έτους 2016, ειδικότερα δε:
·         τον Κ.Α. 10.6671.0002 με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) &
·         τον Κ.Α. 20.6671.0001 με το ποσό των πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (57.000 €).
Οι παραπάνω πιστώσεις έχουν διατεθεί με την υπ’ αριθ. 498/2016 (ΑΔΑ: 6ΠΠ1Ω9Λ-ΤΚΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 3ο
Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ελαστικών θα είναι σύμφωνες με τις αναφερόμενες στη συνταχθείσα υπ’ αριθ. 31/2016 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία (Μελέτη) προσαρτάται στη διακήρυξη και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
Άρθρο 4ο
Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) την 31η Οκτωβρίου 2016 (31.10.2016), ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ.
Αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών είναι η επιτροπή η οποία έχει ορισθεί σύμφωνα με την 523/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Άρθρο 5o
Δεκτοί στο διαγωνισμό – Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α. όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β. οι συνεταιρισμοί,
γ. οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά &
δ. οι κοινοπραξίες,
οι οποίοι είναι κατασκευαστές ή προμηθευτές των ζητούμενων ειδών ελαστικών.
Οι ανωτέρω υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει εξωτερικά τα ακόλουθα στοιχεία:
ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΑΛΑΤΣΙ, Τ.Κ. 111 46
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 31230/2016
και θα εμπεριέχει τρεις (3) σφραγισμένους υποφακέλους, ως ακολούθως:
Α. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφει τον Τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», πρέπει να περιέχονται:
1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 6 της παρούσης (άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016), για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν και
β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης (άρθρο 75 του Ν. 4412/2016).
2. Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου &
3. Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:
   i.       Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο ή τα νομικά πρόσωπα (αν πρόκειται για ένωση νομικών προσώπων) έναντι των τρίτων (νόμιμη εκπροσώπηση), εφόσον δεν πρόκειται για προσωπική εταιρία ή φυσικό πρόσωπο.
 ii.       Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου ή του αντίστοιχου καταστατικού οργάνου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό για την ανάληψη της παροχής των υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας της παρούσας διακήρυξης και ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ο οποίος θα είναι εξουσιοδοτημένος για την υπογραφή της προσφοράς. Το πρακτικό θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ή των διοριζομένων περί αποδοχής του διορισμού του / τους.
iii.       Πρακτικό απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή του αντίστοιχου καταστατικού οργάνου του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, με το οποίο θα ορίζεται πληρεξούσιος και αντίκλητος του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, κάτοικος Αθηνών, υπεύθυνος για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας του Δήμου με αυτόν. Το πρακτικό θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του οριζόμενου, στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται τον ορισμό του ως αντικλήτου, ότι είναι κάτοικος Αθηνών και ότι γνωρίζει Ελληνικά, δηλώνοντας, παράλληλα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον αριθμό φαξ του.
Σημειώνεται, ότι τα ανωτέρω (ii) και (iii) δύνανται να αποτελούν περιεχόμενο μιας ή περισσοτέρων αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας ή του αντίστοιχου καταστατικού οργάνου.
Β. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφει τον Τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πρέπει να περιέχεται η Τεχνική Προσφορά του συμμετέχοντος μαζί με όσα τεχνικά στοιχεία ή δικαιολογητικά (πιστοποιητικά κ.ά.) ζητούνται από την υπ’ αριθ. 31/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
Γ. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφει τον Τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», πρέπει να περιέχεται η οικονομική προσφορά του, η οποία θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με το έντυπο οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στη συνταχθείσα υπ’ αριθ. 31/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.
Άρθρο 6o
Λόγοι Αποκλεισμού
1. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτοί αυτοί που έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα:
α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) για δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A’ 48),
δ) για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A’ 166),
στ) για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A’ 215).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλειστεί από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ) Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητα του.
 
Άρθρο 7ο
Κριτήρια Επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά βλέπε άρθρο 9 της παρούσης.
Άρθρο 8ο
Διενέργεια Διαγωνισμού – Αποσφράγιση Φακέλων Προσφορών
1. Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
2. Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται οι κυρίως φάκελοι των προσφορών και μονογράφονται οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποσφραγίζει τους υποφακέλους των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών, μονογράφει, σφραγίζει και καταχωρεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Ακολούθως, αποσφραγίζει τους υποφακέλους των τεχνικών προσφορών τους οποίους, επίσης, μονογράφει και σφραγίζει ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος, επίσης, σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 31/2016 Μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση την ανωτέρω Μελέτη.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α και β’, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Τέλος, συντάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού Πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει συγκριτικό πίνακα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών των Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά.
Τα παραπάνω επιμέρους στάδια (αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών) μπορούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση.
 
Άρθρο 9ο
Πρόσκληση για την υποβολή Δικαιολογητικών
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ειδοποιείται εγγράφως ο προσφέρων, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A’ 74), όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται παρακάτω (σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 4412/2016), όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 5 της παρούσης Διακήρυξης (άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016), καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 6 της παρούσης Διακήρυξης (άρθρου 75 του Ν. 4412/2016). Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα παρακάτω:
α.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου όπου θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα – είδος των εργασιών του, οι οποίες είναι συναφείς με το αντικείμενο του διαγωνισμού, και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
β.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμερος προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
γ.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.
δ.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε.  Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον ο προμηθευτής συμμετέχει στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους.
στ.       Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:
Ø Τα φυσικά πρόσωπα.
Ø Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών Ο.Ε. & Ε.Ε., Ε.Π.Ε. & Α.Ε., όπως αναφέρονται στο τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό της εταιρίας (ΦΕΚ Τροποποίησης) και το οποίο οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
Ø Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές απο­φάσεις, ο προσωρινός μειοδότης θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ξεχωριστό έγγραφοτις αναφερόμενες σ’ αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
ζ.    Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
η.  Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του προσωρινού μειοδότη, ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προ­σώπου, όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Οι ΕΝΩΣΕΙΣ υποψήφιων προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν, όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.
Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση.
2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσης (άρθρο 79 του ν. 4412/2016) είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 (άρθρο 6 της παρούσης) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης (παράγραφος 1 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του ν. 4412/2016), ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75, η διαδικασία ματαιώνεται.
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου αυτού, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 10ο
Ανακήρυξη Μειοδότη
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προηγούμενου άρθρου, ο μειοδότης ανακηρύσσεται με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται τόσο στον εν λόγω ανάδοχο όσο και στους λοιπούς υποψηφίους.
2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
3. Τονίζεται ότι, η Επιτροπή του Διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% της προϋπολογισθείσας αξίας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος δύναται να ακυρώσει και να επαναπροκηρύξει το διαγωνισμό με αιτιολογημένη απόφασή του.
Άρθρο 11ο
Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:
·        κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
·        κατά οποιασδήποτε άλλης πράξης της αναθέτουσας αρχής που αφορά αυτόν το Διαγωνισμό η προθεσμία άσκησης της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο.
Άρθρο 12ο
Πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης
1. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί το μειοδότη να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.
Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο μειοδότης δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (δηλαδή την προσφορά με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή προσφοράς). Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για χρηματικό ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%)επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 της παρούσης διακήρυξης.
Η υπογραφή της Σύμβασης μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της Προσφοράς, εφόσον ο μειοδότης δεν εκφράσει εγγράφως την αντίρρησή του.
Οι συμβάσεις καταρτίζονται από τις Υπηρεσίες του Δήμου με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από το Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη θα έχει ισχύ έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.
Κάθε σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
       Τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
       Τα συμβαλλόμενα μέρη.
       Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
       Τα προς προμήθεια είδη και την ποσότητα.
       Την συμφωνηθείσα τιμή.
       Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
       Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
       Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
       Τον τρόπο παραλαβής.
       Τον τρόπο πληρωμής.
       Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας.
       Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
       Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
Οι συμβάσεις τροποποιούνται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) Έχει παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα.
β) Έχει παραληφθεί οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
γ) Έχει γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Έχουν εκπληρωθεί και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχουν αποδεσμευτεί οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα.
Άρθρο 13ο
Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης – Χρόνος ισχύος
Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει, προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016).
Το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016. Ειδικότερα, στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αναφέρεται ο αριθμός και ο τίτλος της σχετικής σύμβασης.
Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
Κατά τα λοιπά, για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.
Άρθρο 14ο
Χρόνος, τόπος & τρόπος παράδοσης
Η παράδοση των προς προμήθεια ελαστικών θα γίνει τμηματικά και κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας ως προς το χρόνο των παραδόσεων και τις παραδιδόμενες κάθε φορά ποσότητες αυτών, μέσα σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξαντλήσεως του ποσού.
Οι παραδόσεις θα γίνονται στις αποθήκες του Δήμου με μεταφορικά μέσα του προμηθευτή κατόπιν ειδοποίησης – παραγγελίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου.
Άρθρο 15ο
Εξόφληση τιμολογίων – Κρατήσεις
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή των ειδών και τις υπογραφές των σχετικών εγγράφων. Ο μειοδότης επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις.
Άρθρο 16ο
Χορήγηση εγγράφων διαγωνισμού
Τα σχετικά με την προμήθεια έγγραφα θα χορηγούνται από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Άρθρο 17ο
Δημοσιότητα του Διαγωνισμού
Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr). Ολόκληρη η διακήρυξη και η, συνημμένη σ’ αυτή, μελέτη θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr) και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (www.galatsi.gr).
Ο Δήμαρχος Γαλατσίου
Γεώργιος Μαρκόπουλος
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους
Τ.Κ.: 11146, Γαλάτσι
Τηλ. Κέντρο: +(30) 213.2055300
Εmail: grafeiotypougalatsi@galatsi.gr